Campanyes finalitzades

Pla Renove per la maquinària d’aplicació de purins

Oberta la convocatòria d’ajuts del Pla Renove 2018 per la maquinària d’aplicació de purins.

Beneficiaris: persones físiques i jurídiques i agrupacions de pagesos, inclosos ens sense personalitat jurídica, que compleixin els requisits dels articles 3 i 4 del Reial Decret 704/2017, de 7 de juliol

Objecte de l’ajut:

–        Adquisició de cisternes de purí noves amb sistema d’aplicació localitzat amb desballestament de la cisterna antiga

–        Reforma de les cisternes de purí substituint l’accessori d’aplicació per plats, ventall o canó per accessoris localitzadors del purí en el sòl

Termini de sol·licituds: del 15 de juny fins al 15 de setembre de 2018

Règim de concessió: per ordre de presentació de la sol·licitud a través de l’enllaç de la pàgina del MAGRAMA fins a l’esgotament dels fons disponibles (5.000.000 €).

Import de l’ajut: subvenció del 30 % de la inversió sense IVA o IGIC realitzada per la nova màquina i la subvenció no podrà superar els 20.000 euros.

Més informació:

Informació ajudes Pla Renove web MAGRAMA

Normativa:

Real Decreto 294/2018, de 18 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque nacional de maquinaria agraria.

Convocatòria de 2018: ORDEN de 1 de junio de 2018 por la que se convocan las ayudas correspondientes al Plan de Renovación del parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2018