Actualitat

Ser explotació agrària prioritària: beneficis

  • Transmissions de finques i explotacions • En aquest apartat els titulars d’EAP poden gaudir d’avantatges diversos.

Molts pagesos no són conscients dels beneficis que suposa el fet de ser explotació agrària prioritària [EAP], i la quantitat d’impostos que si ho fossin s’estalviarien de pagar, així com els qui ho són a vegades tampoc no aprofiten els avantatges d’aquesta condició.

Entre els molts beneficis, un és la transmissió de finques rústiques (compravenda, donació o herència) on si qui adquireix és titular d’EAP gaudirà d’una reducció d’un 75 % de la base imposable. Per exemple, si es tracta d’una compravenda d’una finca per valor de 100.000 euros, un ciutadà haurà de pagar d’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats un 10 % en impostos, és a dir 10.000 euros; en canvi, amb els beneficis fiscals com a titular d’EAP només es pagarien 2.500 euros. Si es tractés de la transmissió de la totalitat d’una explotació, s’aplicaria una reducció de l’impost de fins a un 90 %.

El mateix succeeix en les permutes de finques rústiques, que estaran exemptes de pagar l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o l’IVA sempre que, com a mínim, un dels qui permuti sigui titular d’una EAP i la permuta, que ha de fer-se en escriptura pública, tingui alguna de les finalitats previstes legalment.

Per procedir a aquestes reduccions, s’ha de fer constar en l’escriptura pública d’adquisició i en el Registre de la Propietat la condició que durant els cinc anys següents a la transmissió, en cas que les finques adquirides fossin alienades, arrendades o cedides, s’hauran d’abonar els diners de l’impost que s’han estalviat i els corresponents interessos de demora.

Una altra qüestió que cal considerar, malgrat que encara hi ha alguna oficina liquidadora de la Generalitat que ho qüestiona, és si els membres d’una societat civil que és titular d’una EAP poden aplicar-se els beneficis de la mateixa EAP. En el supòsit que tots els socis adquireixin amb el mateix percentatge que tenen a la societat i acreditin que la finca o explotació que compren queda afecta a l’EAP, en aquesta transmissió es podrà aplicar la reducció de l’impost corresponent. Aquest criteri interpretatiu està recolzat per diversa jurisprudència del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, com la sentència de la Sala 2a del 18 de desembre del 2015.

Uns altres beneficis que es poden fer valdre són els recollits en Reial Decret 2484/1996, del 5 de desembre, pel qual es redueixen el drets notarials i honoraris dels registradors de la propietat, cosa que suposa una reducció d’un 30 % dels aranzels dels notaris i registradors per a la formalització dels actes als quals s’han aplicat els beneficis del fet de ser explotació agrària prioritària.

En definitiva, caldrà primer assessorar-se sobre els requisits per ser EAP i quina forma jurídica és la més adient, i, en cas de voler-se aplicar els beneficis que suposa, s’haurà d’estudiar bé l’operació que es vulgui dur a terme.

Article publicat a La Terra núm. 437, del mes de juliol-agost 2017. Font: Elaboració pròpia