Articles d'interès

El 2013: un any gens fàcil per a les assegurances agràries

Retallada • ENESA va retallar de manera important les subvencions per a les assegurances agràries el 2013
Previsió 2014 • L’esborrany d’ordre que regularà les subvencions per al 2014 preveu algunes millores. Unió de Pagesos hi ha presentat al·legacions

Després que el 2012 Agroseguro SA pagués com a indemnitzacions un import rècord de 800,25 milions d’euros, i en cobrés 675 en concepte de primes contractades, els pagesos i ramaders van reafirmar-se en el que ja sabien: que l’assegurança agrària era una eina imprescindible per a la gestió i pervivència de les seves explotacions. Així, el 2013 va començar amb una forta sensació que era necessari contractar l’assegurança agrària, una sensació que es va truncar quan l’Entidad Estatal de Seguros Agrarios [ENESA] va publicar l’Ordre de subvencions per al pla 2013 (vegeu La Terra del maig, pàg. 18), que retallava d’una manera rellevant les subvencions a les assegurances agràries.

El primer conreu important afectat per aquesta retallada va ser el dels cítrics, que a Catalunya van patir una reducció d’un 22,5 % del valor de la producció assegurada, i d’un 25 % del nombre de pòlisses contractades; i a l’Estat, la reducció va ser d’un 27 % del valor de la producció assegurada, i d’un 37 % del nombre de pòlisses contractades (un dels motius d’aquesta reducció en el nombre de pòlisses es deu a l’increment de la contractació de pòlisses associatives).

Quan es va veure clarament l’efecte de la baixada de les subvencions, però, va ser a partir de l’1 de juny, quan en les renovacions de les pòlisses de retirada i destrucció de cadàvers es va incrementar el cost per a moltes espècies fins a un 700 %. Aquest increment tan desmesurat del cost no era assumible de cap de les maneres per cap sector ramader i, fruit de les converses que Unió de Pagesos va realitzar amb tots els agents implicats (Administració autonòmica, ENESA, empreses que gestionen el servei, Agroseguro), es va aconseguir que les empreses baixessin el preu del servei, que Agroseguro SA retoqués a la baixa els percentatges de prima, i que el Departament d’Agricultura incrementés el percentatge de subvenció amb l’objectiu que l’increment mitjà del cost que hagués de pagar el ramader fos al voltant d’un 300 % (un cost similar al que es pagava el 2010 per la mateixa pòlissa). Cal dir que l’única part implicada que no va modificar gens la seva posició inicial va ser ENESA.

Pel que fa a les assegurances que es van començar a contractar a partir de l’1 de setembre (cereals, raïm de vinificació, fruita seca, olivera i fruiters), les expectatives no eren gaire millors, ja que, en el cas d’una pòlissa mitjana de cereals, l’increment del cost que havia de pagar l’assegurat oscil·lava al voltant d’un 50 % respecte del cost del 2012.

Afortunadament, fruit d’una partida extraordinària de 35 milions d’euros, que el Consell de Ministres va aprovar el 25 d’octubre per incrementar la dotació de la subvenció d’ENESA a l’assegurança agrària, es va incrementar en cinc punts la subvenció base que cal aplicar a tots els mòduls, a excepció del mòdul 1.

Evolució dels percenatges ENESA

ESBORRANY DE L’ORDRE 2014 • A hores d’ara ja s’ha presentat l’esborrany de l’Ordre que regularà les subvencions d’ENESA pel pla 2014 a la qual Unió de Pagesos ja ha presentat al·legacions per millorar-la. Cal destacar tres aspectes del contingut de l’esborrany. En primer lloc, contempla l’increment de cinc punts del percentatge de la subvenció base que cal aplicar a tots els mòduls, a excepció del mòdul 1, per totes les assegurances agràries i ramaderes a excepció de les pòlisses de retirada i destrucció de cadàvers, on no s’aplica cap increment de la subvenció d’ENESA. En segon lloc, preveu que la deducció dels primers 60 euros no s’aplicarà a cada una de les pòlisses, sinó només a la de major import i, per tant, no s’aplicarà a la resta de pòlisses contractades amb el mateix NIF. I, en tercer lloc, l’esborrany de l’Ordre estableix que la subvenció màxima per renovar la contractació s’incrementarà fins a un 5 %.

A data d’avui, desconeixem el plantejament que adoptarà el Departament d’Agricultura en relació amb l’ajut que dóna a l’assegurança agrària, o si implementarà mesures per compensar en tant que sigui possible les reduccions en la subvenció d’ENESA si la comparem amb els nivell existents el 2011 o el 2012.

Article publicat a La Terra núm. 398, del mes de desembre 2013.
Font: Elaboració pròpia