Actualitat

Actualització Cens Ramader fins el 28 de febrer

Segons la regulació del Registre General d’Explotacions Ramaderes, és obligatori comunicar a l’autoritat competent, al menys una vegada a l’any, les dades del cens de les explotacions ramaderes (RD 479/2004. Art 4.3).

Aquesta comunicació obligatòria l’ha de realitzar el titular de l’explotació ramadera, en el període comprès entre 1 de gener i 28 de febrer.

Les dades a comunicar poden ser:

  • El cens mig de l’any anterior (en aquest cas ha de ser el de 2012), o bé
  • El cens a data 1 de gener de l’any en curs (en aquest cas, a data 1 de gener 2013)

Aquesta declaració es pot realitzar mitjançant alguna de les tres opcions:

  • Via telemàtica, amb el SIR (Sistema d’Informació Ramadera)
  • Comunicar-ho directament a l’oficina comarcal del DAAM
  • Mitjançant la DUN, però en tal cas, cal comunicar dins el termini indicat (fins 28 de febrer) i per a totes les espècies presents a l’explotació, excepte en el cas de l’espècie bovina.

És important el seu compliment ja que, en cas contrari, es poden perdre els ajuts.

Aclariments sobre el càlcul del cens

Cens a data: Número d’animals presents a l’explotació en una data concreta que s’estableix de declaració de cens en la normativa vigent (en general a data 1 de gener de l’any en curs)

Cens mig (cens mig per a cada categoria d’animals): És una dada que el ramader ha de calcular i declarar. A títol orientatiu, el cens mig es calcularà de la següent manera:

  • En cas d’explotacions de reproducció (selecció, multiplicació) o de gallines ponedores en les quals el nombre d’animals no pateix grans modificacions al llarg de l’any, el cens mitjà coincidirà amb el de 1 de gener de l’any en curs.
  • En cas d’explotacions d’engreix, el cens mitjà serà el nombre d’animals a l’inici del període + el nombre total d’animals entrats durant el període – baixes d’animals durant el període – nombre d’animals al final del període. Aquest número es dividirà pel nombre de cicles o engreixades durant el període (en porcí es consideren 2,5 engreixades i en pollastres 6 engreixades).
  • En cas d’explotacions en que coexisteixin animals reproductors i d’engreix, en que els animals reproductors es mantenen al llarg de l’any i els animals d’engreix van canviant, s’aplicarà l’especificat als punts 1 i 2 per a cadascuna de les categories.