Campanyes finalitzades

Actualitzar el cens ramader: termini fins el 28 de febrer

Recordeu que segons la regulació del Registre General d’Explotacions Ramaderes, és obligatori comunicar a l’autoritat competent, al menys una vegada a l’any, les dades del cens de les explotacions ramaderes (RD 479/2004. Art 4.3): aquesta comunicació obligatòria l’ha de realitzar el titular de l’explotació ramadera, en el període comprès entre 2 de gener i 28 de febrer.

Les dades a comunicar, segons espècie i categoria, poden ser: el cens mig de l’any anterior, o bé el cens a data 1 de gener de l’any en curs.

Aquesta declaració es pot realitzar mitjançant alguna de les tres opcions: via telemàtica amb el SIR, directament a l’oficina comarcal del DAAM o bé mitjançant la DUN, però en tal cas, cal comunicar dins el termini indicat (fins 28 de febrer) i per a totes les espècies presents a l’explotació, excepte en el cas de l’espècie bovina.


Aclariments sobre el càlcul del cens:

 • Cens a data: Número d’animals presents a l’explotació en una data concreta que estableix la normativa vigent, normalment 1 de gener de l’any en curs.
 • Cens mig: per a cada categoria d’animals, és una dada que el ramader ha de calcular i declarar. De forma orientativa, el cens mig es calcula de la manera següent:

En explotacions de reproducció (selecció, multiplicació) o de gallines ponedores en que el nombre d’animals no presenta grans canvis al llarg de l’any, el cens mitjà coincidirà amb el d’1 de gener de l’any en curs.

En explotacions d’engreix, el cens mitjà serà el nombre d’animals al inici del període, més el nombre total d’animals entrats durant el període, menys baixes d’animals durant el període, menys  nombre d’animals al final del període. Aquest número es divideix pel nombre de cicles o engreixades durant el període (en porcí 2,5 engreixades i en pollastres 6 engreixades).

En explotacions on coexisteixin animals reproductors i d’engreix, on els animals reproductors es mantenen al llarg de l’any i els d’engreix van canviant, s’aplica l’especificat per a cada categoria.


Aclariments segons espècies
:

 • Boví: el cens està permanentment actualitzat i per tant no és obligatòria la declaració de cens en aquesta espècie.
 • Porcí: s’ha de comunicar el cens mig de l’any natural previ utilitzant les categories d’animals que figuren a l’imprès de notificació d’actualització de dades de la subexplotació.
 • Oví i cabrum: les dades de cens són referides a data 1 de gener de l’any en curs, utilitzant les categories d’animals que figuren a l’imprès de notificació d’actualització de dades de la subexplotació.
 • Èquids: les dades del cens són referides al cens d’animals mantinguts a l’explotació a 31 de desembre de l’any anterior, indicant les categories d’animals que figuren a l’imprès de notificació d’actualització de dades de la subexplotació. Per coherència amb altres normes el DAAM considera que el cens pot anar referit a data 1 de gener de l’any en curs.
 • Conills: cens mig de l’any natural previ utilitzant les categories d’animals que figuren a l’imprès de notificació d’actualització de dades de la subexplotació.
 • Abelles: nombre total d’arnes a data 31 de desembre de l’any anterior. Per coherència amb altres normes el DAAM considera que el cens pot anar referit a data 1 de gener de l’any en curs.
 • Aus de corral d’orientació ous: cens mig total de l’any natural previ, per cada subexplotació i en funció de la classificació zootècnica i a més a les explotacions de producció d’ous també per a cada forma de cria (ecològica, campera, en sòl, en gàbia).
 • Aus de corral d’orientació carn i caça: cens mig total de la subexplotació durant el període censal (d’1 de gener a 31 de desembre de l’any anterior) per cada classificació zootècnica indicant les categories d’animals que figuren a l’imprès de notificació d’actualització de dades de la subexplotació.
  En explotacions de selecció i multiplicació el cens es calcula amb el nombre d’aus presents en la subexplotació a 1 de gener del període censal, més el nombre d’aus que van entrar a l’explotació, menys el nombre d’aus que van sortir durant el període censal.
  En explotacions de recria i producció el cens es calcula amb el nombre total d’animals que han sortit de l’explotació amb destinació a altres explotacions o a sacrifici durant el període censal. A més, es declara el número de manades en que es va dividir aquest número total d’animals.
  A més per a les explotacions de producció de carn també es declara per forma de cria quan sigui alguna de les següents: extensiu en galliner, amb sortida a l’aire lliure, a l’aire lliure, cria en llibertat.
 •  Altres explotacions avícoles com incubadores i altres diferents de producció-reproducció però amb tramitació de registre com les d’oci, ensenyança o investigació, cens mig de l’any natural previ per a cada subexplotació, utilitzant les categories d’animals que figuren a l’imprès de notificació d’actualització de dades de la subexplotació.
 • Altres espècies: cens mig de l’any natural previ per a cada subexplotació indicant les categories d’animals que figuren a l’imprès de notificació d’actualització de dades de la subexplotació.