Campanyes finalitzades

Actualitzar el cens ramader: termini fins el 28 de febrer i de forma telemàtica

Recordeu que segons la regulació del Registre General d’Explotacions Ramaderes, és obligatori comunicar a l’autoritat competent, al menys una vegada a l’any, les dades del cens de les explotacions ramaderes (RD 479/2004. Art 4.3): aquesta comunicació obligatòria l’ha de realitzar el titular de l’explotació ramadera, almenys un cop a l’any abans de l’1 de març.

Recorda que el DAAC ha implementat el tràmit electrònic (mitjançant el mòdul del Registre d’explotacions ramaderes del sistema Gestió Telemàtica Ramadera, GTR) pels tràmits relacionats amb l’àmbit de la ramaderia. Un d’ells és el de la comunicació del cens de les explotacions ramaderes, l’any passat va ser el primer en què s’havia de realitzar de forma telemàtica.

El Decret 40/2014, d’ordenació de les explotacions ramaderes, estableix l’obligatorietat de declarar el cens dels animals presents en una explotació. Aquesta declaració s’ha de realitzar en el període compres entre l’1 de gener i el 28 de febrer de l’any en curs. S’exceptua d’aquesta obligació la declaració de cens a les persones titulars d’explotacions de les espècies bovina i equina, perquè es disposa d’aquesta informació permanentment actualitzada de forma automàtica, en base a les dades d’identificació individual.

D’acord amb el previst al Decret 40/2014 i a la normativa vigent en matèria de procediment administratiu, existeixen dues modalitats per a la declaració de cens:

  • Modalitat presencial: únicament la podran fer servir les persones físiques titulars d’explotacions d’autoconsum(explotacions la producció de les quals s’utilitza per satisfer les necessitats de la persona titular de l’explotació i que no supera un determinat número d’animals).
  • Modalitat telemàtica: obligada per a totes aquelles persones titulars d’explotacions (físiques o jurídiques) que NO tenen la consideració d’explotació d’autoconsum. No obstant, el sistema també està preparat perquè les persones físiques titulars d’explotacions d’autoconsum puguin fer servir la modalitat telemàtica, si així ho consideren oportú.

El Departament ha elaborat dues guies: una destinada específicament a les persones ramaderes titulars d’explotacions, i una altra destinada a les entitats ramaderes i empreses integradores que facin el tràmit de declaració de cens en lloc de la persona titular. L’objectiu d’ambdós documents es que serveixin com a guia per a les persones usuàries a l’hora de declarar el cens (en especial pel que fa a com realitzar la declaració de cens de forma telemàtica mitjançant el SISTEMA GTR, detallant per a cada espècie la data i nombre d’animals que s’ha de declarar d’acord amb la normativa vigent). 

Aqui pots trobar una guia completa. 

Tota la informació per procedir a la declaració del cens està disponible a l’apartat “Tràmits” al web del Departament: Comunicació de la declaració anual obligatòria del cens a l’explotació ramadera