Actualitat

Ajut per l’adquisició de maquinària en comú

Us informem que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat els ajuts per adquirir en comú maquinària i equips agrícoles que incorporen noves tecnologies.

El termini de sol·licitud és del 23 de maig al 22 de juny de 2013 i la sol·licitud només es podrà presentar per mitjans telemàtics des del lloc web http://ovt.gencat.cat

En poden ser beneficiaris les cooperatives i les agrupacions o unions, les societats agràries de transformació, les organitzacions de productors agraris i les agrupacions de defensa vegetal o sanitària, sempre que les màquines i equips estigui justificada per la seva activitat específica. També poden demanar l’ajut, les agrupacions sense personalitat jurídica que tinguin un pacte contractual reconegut pel DAAM i subscrit per un mínim de set titulars d’explotacions agràries.

El llistat de maquinària subvencionable el podeu trobar a l’apartat 1.3 de l’annex de l’Ordre. Accés a llistat de maquinària

Només es subvencionarà una màquina o equip per beneficiari i any amb una quantitat màxima subvencionable de 10.000€ per beneficiari i any.

El percentatge d’ajut serà de fins al 40% per als beneficiaris amb personalitat jurídica i de fins al 20% per a les agrupacions sense personalitat jurídica. En ambdós casos, el percentatge d’ajut pot incrementar si la persona beneficiaria està instal·lada en una zona desfavorida.

Els beneficiaris que en anteriors convocatòries se’ls va denegar l’ajut per manca de pressupost, poden tornar a presentar la sol·licitud d’ajut en aquesta convocatòria.

Cal considera que hi ha dos tipus de beneficiaris i de tramitació:

1.- les cooperatives i les agrupacions o unions, les societats agràries de transformació, les organitzacions de productors agraris i les agrupacions de defensa vegetal o sanitària – Només MITJANS TELEMÀTICS

2.- Les agrupacions sense personalitat jurídica que tinguin un pacte contractual reconegut pel DAAM i subscrit per un mínim de set titulars d’explotacions agràries — MITJANS TELEMÀTICS O IMPRÈS NORMALITZAT

Ens posem a la teva disposició a la teva oficina per donar-te més informació i fer la teva sol·licitud d’ajut.