Actualitat

Ajut extraordinari per al manteniment de l’activitat econòmica per a persones treballadores autònomes

Ajut extraordinari per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

De fet en aquest cas no es tracta d’un ajut, sinó d’una sol·licitud d’inscripció al registre de sol·licitants d’ajuts. És a dir, es tracta d’un tràmit d’inscripció en un registre per al qual s’han de complir certs requisits econòmics. Un cop ets al registre, quan es vagin publicant nous ajuts, ja no cal apuntar-se a aquests ajuts, sinó que com a sol·licitant inscrit al registre ja quedaran directament inclosos entre els sol·licitants dels futurs ajuts que vagin sortint sense haver de fer res més.

Qui es pot inscriure en aquest registre? 

  • Persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, que exerceixen l’activitat a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec  (el sumatori no pot ser superior a 6).
  • Persones treballadores autònomes donades d’alta a una mutualitat alternatiu al RETA, que exerceixen l’activitat a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec (el sumatori no pot ser superior a 6).
  • Persones treballadores autònomes que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia (el nombre de socis no pot ser superior a 3)
  • Per persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA (el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies no pot ser superior a 6)

Els requisits econòmics per poder-se inscriure’s són els següents:

  • NO es poden inscriure les persones treballadores autònomes col·laboradores.
  • Estar donat d’alta d’autònom abans de l’1 d’octubre de 2020.
  • La base imposable de l’impost de la renta  ha de ser igual o inferior a 35.000 €.
  • El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 €.

El termini d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dilluns dia 30 de novembre fins el 7 de desembre de 2020 a les 15:00 hores.

El tràmit de l’ajut es podrà fer per aquí: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutscovid/inscripcioautonoms/