Actualitat

Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19

S’estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d’estat d’alarma.

Per a accedir a aquesta ajuda, s’hauran de complir els requisits següents:

  1. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  2. Estar en situació d’alta en el RETA, o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, d’acord amb el que es determini en les corresponents convocatòries.
  3. La base imposable de l’última declaració de renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  4. El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.

La presentació de les sol·licituds caldrà fer-les telemàticament i està previst que el termini s’obri en els propers dies.