Actualitat

Ajuts per l’aval de préstecs pel sector agrari

Us informem que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (en endavant DAAM) ha obert una línia d’ajuts per l’aval a empreses que necessitin finançament en forma de préstec.

Alhora, l’Institut Català de Finances (ICF) ha obert unes línies de préstec pel sector. L’ajut a l’aval és vinculat a una de les línies de prèstec de l’ICF.

Qui pot accedir a aquests préstecs?

– Les persones físiques o jurídiques, titulars d’empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura, amb seu social a Catalunya.
– Altres empreses que de forma exclusiva prestin serveis relacionats amb l’activitat agrícola o ramadera, les corporacions de dret públic i les agrupacions amb personalitat jurídica que estiguin constituïdes amb finalitats relacionades amb les activitats esmentades.
– Han de complir els requisits que es detallen al punt 3 de l’Annex 1 de l’Ordre.

Línies de préstec obertes:

– Préstec per al finançament d’inversions en actius fixos d’immobilitzat material i immaterial efectuats en territori de Catalunya: S’entendrà per inversió l’adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 de Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecuí d’una mateixa finalitat. S’entendrà per actiu productiu aquell que s’incorpori a l’activitat principal de l’empresa i, conseqüentment, augmenti el valor de l’immonilitzat brut del seu balanç.
– Préstecs per a la capitalització d’empreses. Projectes destinats a incrementar el capital social de l’entitat.
– Préstecs per a necessitats de cirulant. Projectes relatius a l’activitat del dia de l’empresa, necessitats de tresoreria, compra d’estocs o finançament de clients.

Tipus d’ajut:

L’ajut consisteix en la prestació de l’aval pel 80% del risc viu dels préstecs formalitzats amb l’ICF, destinats a les finalitats esmentades anteriorment.

La quantía de l’ajut dependrà del tipus de sol·licitant. Aquests ajut és un ajut d’Estat, en concret de mínimis. En els ajuts de mínimis hi ha diferents normatives segons l’objecte de l’emprea.

– Préstec per al finançament d’inversions en actius fixos d’immobilitzat material i immaterial efectuats en territori de Catalunya

a) Per ajuts de garantia (avals) de prétecs per empreses no agràries ni pesqueres:
a. Préstec de més 5 i fins a 10 anys: Import mínim del prèstec 3.000€ i màxim 937.500€
b. Préstec de 5 anys. Import mínim del préstec 3.000€ i màxim 1.500.000€
El límit màxim de subvenció equivalent bruta serà de 200.000€ (el límit màxim inclou la suma de tots els ajuts de mínimis obtinguts per una mateixa empresa en tres exercicis fiscals)

b) Per ajuts de garantia (avals) de préstec per empreses agràries:
a. Préstec de més 5 i fins a 10 anys: Import mínim del prèstec 3.000€ i màxim 70.312,5€
b. Préstec de 5 anys. Import mínim del préstec 3.000€ i màxim 112.500€
El límit màxim de subvenció equivalent bruta serà de 15.000€ (el límit màxim inclou la suma de tots els ajuts de mínimis obtinguts per una mateixa empresa en tres exercicis fiscals)

– Préstecs per a la capitalització d’empreses.
Amb caràcter general, import mínim 10.000€ i màxim 100.000€ per soci i amb una durada de 8 anys.

– Préstecs per a necessitats de cirulant.
Amb caràcter general, import mínim 3.000€ i màxim 500.000€ amb una durada de 5 anys.

Termini per sol·licitar-ho i lloc:

El termini de sol·licitud ja és obert i es tancarà quan s’exhaureixi el pressupost. Les resolucions es duran a terme per ordre cronològic de presentació de sol·licituds a l’ICF.

Pasos a seguir per sol·licitar el préstec i l’ajut per l’aval:
1) S’ha de sol·licitar telèmaticament el préstec a l’ICF (www.icf.cat) mitjançant l’imprés normalitzat que hi ha al web i acompanyada de la documentació pertinent (veure apartat 7 de l’annex 1 de l’Ordre)

2) Un cop presentada la sol·licitud, l’ICF valorarà les sol·licituds per ordre cronològic d’entrada i informarà del resultat de l’estudi de risc mitjançant el portal FinEmpresa.

3) Finalment, amb la proposta favorable de l’ICF s’ha de sol·licitar al DAAM l’ajut per l’aval. Segons el tipus d’empresa, la sol·licitud de l’ajut s’ha de fer telemàticament o presencialment.
– Presentació de la sol·licitud telèmàticament: En cas de sol·licitant de l’ajut per l’aval sigui la indústria agroalimentària.
– Presentació a les oficines comarcals del DAAM: Resta de sol·licitants. Cal fer-ho mitjançant un imprès normalitzat.

Per veure les condicions financeres del préstec, accediu a la l’enllaç de la web de l’ICF

Per més informació:

– Ordre AAM/76/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts d emínimis en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i dels sector de la pesca i l’aqüicultura, sobre la convocatòria correspoent i es deroga l’Ordre AAM/146/2014, de 9 de maig.

O a les nostres oficines.