Actualitat

Ajuts extraordinaris a les petites empreses en situació d’ERTO

El 8 de febrer es van aprovar les bases reguladores per la concessió d’Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).

Aquest nova línia d’ajuts de suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

Beneficiaris:

Les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu, a data de 31 de gener de 2021.

En concret:

 • Petites empreses: les que ocupen menys de 50 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
 • Microempreses: les que ocupen menys de 10 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.
 • Les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

 Qui no poden sol·licitar aquesta subvenció?

Els autònoms a títol individual, les fundacions i les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic.

Quantitat de l’ajut:

Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

Quan puc presentar la sol·licitud?

El tràmit per demanar l’ajut s’obrirà dilluns 15 de febrer a les 12h, i es podrà fer fins al dia 22 de febrer de 2021 a les 12h.

Requisits:

 • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
 • Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020.
 • En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.
 • Per fer el càlcul del número de treballadors, cal tenir en compte el número total de treballadors, independentment del tipus de jornada.

És incompatible amb alguna altra subvenció que he demanat aquest any al CCAM o a altres organismes?

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb la resta d’ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Quins són els criteris d’atorgament?

En base als criteris de puntuació:

Es valoraran els criteris següents d’acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

 1. a) Empreses que han mantingut o incrementat la seva facturació a l’exercici 2020, respecte a l’exercici 2019:0 punts.
 1. b) Empreses que hagin sofert una disminució de la facturació de l’exercici 2020 respecte a l’exercici del 2019, es calcularà el percentatge de disminució de la mateixa i es donarà el número de punts corresponents en funció d’aquest percentatge: Fins a 100 punts.

En aquells casos en que l’empresa fos creada amb posterioritat a l’1 de Gener de 2019, és procedirà per el càlcul de la facturació de la següent manera:

 • Empreses creades abans del 30 de setembre 2019: Es tindrà en compte la comparativa de la facturació de l’últim trimestre del 2019 versus la facturació de l’últim trimestre del 2020.
 • Empreses creades a partir de l’1 d’octubre del 2019: Es tindrà en compte la comparativa de la mitjana de facturació dels dos primers mesos de vida de l’empresa amb la facturació de Gener del 2021.

Com sabré si m’han concedit la subvenció?

El  CCAM emetrà una resolució amb les sol·licituds que s’han atorgat i les que s’han desestimat. L’usuari rebrà una comunicació al correu electrònic que ens hagi indicat a la sol·licitud.

Enllaç a preguntes freqüents http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20210208_faqs_ajuts_empreses_erto

Podeu trobar més informació a les nostres oficines.