Actualitat

Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19

Publicada l’ORDRE TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa. 

Trobàs l’ordre en el següent enllaç https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=892796&language=ca_ES 

És tracta d’un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica, l’import del qual es determina a la convocatòria i a les bases reguladores, que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persones físiques, i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració de l’estat d’alarma.

La mateixa estableix que la presentació del formulari d’inscripció prèvia, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut per la qual cosa no s’ha de presentar cap formulari de sol·licitud addicional.

De fet en aquest cas no es tracta d’un ajut, sinó d’una sol·licitud d’inscripció al registre de sol·licitants d’ajuts. És a dir, es tracta d’un tràmit d’inscripció en un registre per al qual s’han de complir certs requisits econòmics. Un cop ets al registre, quan es vagin publicant nous ajuts, ja no cal apuntar-se a aquests ajuts, sinó que com a sol·licitant inscrit al registre ja quedaran directament inclosos entre els sol·licitants dels futurs ajuts que vagin sortint sense haver de fer res més.

Qui es pot inscriure en aquest registre? 

  • Persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, que exerceixen l’activitat a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec  (el sumatori no pot ser superior a 6).
  • Persones treballadores autònomes donades d’alta a una mutualitat alternatiu al RETA, que exerceixen l’activitat a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec (el sumatori no pot ser superior a 6).
  • Persones treballadores autònomes que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia (el nombre de socis no pot ser superior a 3)
  • Per persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA (el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies no pot ser superior a 6)

Quin no pot inscriure’s?

  • Persones treballadores autònomes col·laboradores.

Els requisits econòmics per poder-se inscriure’s són els següents:

  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  • Estar donat d’alta d’autònom abans de l’1 de gener de 2021
  • Mantenir l’ alta com a persona treballadora autònoma de forma ininterrompuda, com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021
  • La base imposable de l’impost de la renta de l’exercici 2019  ha de ser igual o inferior a 35.000 €.
  • El rendiment net de l’activitat dels tot l’any de 2020 no ha de superar l’import de 17.500 €.

El termini d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del divendres dia 19 de febrer fins el 26 de febrer de 2021 a les 15:00 hores.

Podeu trobar més informació a les nostres oficines.