Actualitat

Ajuts per a la instal·lació de fonts d’energia renovables

El sector agrari i l’alimentari tenen un impacte directe sobre el consum energètic. Per això cal promoure les inversions dirigides a reduir el consum energètic i a la generació i ús d’energies renovables, que també ajuden a disminuir el consum d’energies convencionals.

Actualment, la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic la recull el Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. Després de la publicació d’aquest text, els tràmits per tirar endavant aquestes obres es van anar simplificant fins a arribar als actuals i que marquen que, en primer lloc, cal tramitar el permís d’obres de cada ajuntament, un tràmit en el qual es poden trobar diferents casuístiques. La primera es pot trobar si l’edifi ci en qüestió no té llicència d’obres i no compleix la normativa urbanística, motius pels quals no es podran posar els panells solars.

Una altra situació es pot produir quan, tot i no disposar de llicència d’obres, l’edifici sí que compleix la normativa urbanística, un cas en què caldrà tramitar un informe d’Urbanisme i obtenir la llicència d’obres abans d’instal·lar defi nitivament els panells solars. Si l’edifici en qüestió ja disposa de llicència d’obres, el següent pas és tramitar el permís per a instal•lar els panells solars.

Els altres dos passos que cal seguir abans de poder dur a terme els treballs són sol•licitar el permís per instal·lar els panells i, fi nalment, inscriure’s en el registre d’autoconsum energètic.

Detalls d’autoconsum • Abans d’optar per l’autoconsum per obtenir energia elèctrica, però, hi ha diversos aspectes que cal considerar, com ara el fet que la instal·lació en qüestió estigui connectada a la xarxa de baixa tensió, que no estigui subjecta a cap prima de l’Estat i, per tant, estigui fora de risc de retallades de primes o bé que aquesta opció permeti la instal·lació de bateries a les instal·lacions d’autoconsum. La seva instal·lació dependrà de la corba d’aprofi tament instantani de la producció solar i de la inversió econòmica que es vulgui realitzar.

Per mitjà dels ajuts del contracte global d’explotació per a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries, es promouen les inversions d’explotacions agràries dirigides a promoure l’eficiència dels recursos a fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari. Així es busca un ús més eficient de l’energia en facilitar el subministrament i ús de fonts renovables.

Precisament, l’ús per a consum propi per a l’explotació de fonts renovables d’energia és un dels camps més oberts a la convocatòria de subvencions per condicionar les infraestructures. Per poder accedir a aquests ajuts a títol individual només cal ser agricultor professional i en actiu i tenir entre 18 i 64 anys, mentre que en el cas de les societats només caldrà que compleixin la definició d’Agricultor Actiu i que més del 50 % del seu capital social estigui en mans d’agricultors.

Tipus d’ajuts • L’ajut consistirà en aquests casos en una subvenció aplicable als costos derivats de les actuacions amb un import màxim, expressat en percentatge de la inversió subvencionable, del 40 %. Ara bé, hi ha diverses variables que poden fer que aquesta subvenció arribi fins al 65 % del capital invertit.
Així, per exemple, els joves agricultors instal·lats en els cinc últims anys i les explotacions que ocupin menys d’un 50 % de la superfície total on es troben i les explotacions ramaderes en zones amb limitacions podran afegir un 5 % de subvenció; les inversions col·lectives amb menys del 50 % subvencionable hi podran afegir un 10 %.

En tots els casos, però, la inversió total mínima subvencionable és de 5.000 €, mentre que el total d’inversió auxiliable durant el període de programació 2014-2020 no pot superar els 120.000 €/UTA.

Article publicat a La Terra núm. 458, del mes de setembre de 2019. Font: Elaboració pròpia.