Actualitat

Ajuts per la millora de regadius

OBERTA LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LES COMUNITATS DE REGANTS PER A LA MILLORA I MODERNITZACIÓ DE LES XARXES DE REGADIUS PELS ANYS 2016, 2017 I 2018

Us informem que fins el 2 de novembre les comunitats de regants poden sol·licitar els ajuts per a la millora i modernització de les xarxes de regadiu pels anys 2016, 2017 i 2018.

Els ajuts estan destinats a finançar les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les comunitats de regants o altres comunitats d’usuaris d’aigües, principalment vinculades al regadiu, en alguna de les modalitats següents:

  1. La modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent. La subvenció serà del 50% del cost elegible i l’import màxim de l’ajut no podrà superar els 1.000.000 d’euros per beneficiari.
  2. Obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant l’eficiència i l’estalvi d’aigua. La subvenció serà del 50% del cost elegible i l’import màxim de l’ajut no podrà superar els 70.000 euros per beneficiari.

Els ajuts inclouen totes les obres i instal·lacions necessàries, la redacció del projecte, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, així com la direcció d’obres necessària per dur-les a terme, treballs de topografia i cartografia, i altres despeses necessàries per dur a terme l’actuació.

Els ajuts es destinaran principalment a la realització de les obres següents:

  • Construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a l’explotació individual.
  • Sistemes d’automatització i control del consum.
  • Instal·lacions de captació i elevació d’aigües.
  • Implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg.
  • Embassaments i basses de regulació.

No són subvencionables les obres i les instal·lacions de la xarxa de distribució de regadiu de l’interior de les parcel·les.

Podeu consultar les bases reguladores dels ajuts a l’enllaç ORDRE ARP/270/2015, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius, i es convoquen els corresponents als anys 2015, 2016, 2017 i 2018.

Per a més informació, us podeu dirigir a les nostres oficines.