Actualitat

Ajuts sector vitivinícola

Ajuts destinats a les inversions per a la innovació i la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles, corresponents als anys 2015 a 2018.

Objecte

Aprovar les bases reguladores dels ajuts corresponents a les mesures d’inversió i innovació en les empreses del sector vitivinícola, així com la relació d’actuacions subvencionables i no subvencionables, i aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts regulats en aquesta disposició.

Convocar per als anys 2015 a 2018 els ajuts corresponents a les mesures d’inversió i innovació en les empreses del sector vitivinícola, en el marc del Programa de suport al sector vitivinícola 2014-2018.

Mesura: inversions

 Donar suport a les inversions tangibles o intangibles en instal·lacions de transformació i infraestructura vinícola, així com estructures i instruments de comercialització inclús amb la finalitat de millorar l’estalvi energètic, l’eficiència energètica global i els processos sostenibles. Les inversions seran relacionades amb la producció i/o comercialització, dels productes vitivinícoles produïts en territori estatal que es descriuen a l’annex VII, part II del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, amb la finalitat de millorar el rendiment global de les empreses del sector vitivinícola i la seva adaptació a les demandes del mercat, així com augmentar la competitivitat.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses que realitzin l’activitat de transformació, comercialització o realitzin ambdós processos respecte als productes esmentats a les bases i  que compleixin els requisits establerts a les respectives bases.

Accions subvencionables

a) Les inversions de transformació o de comercialització vinculades al celler que es realitzin en un establiment ubicat a Catalunya.

b) Els projectes de comercialització en un altre Estat membre, quan el domicili fiscal de l’empresa estigui situat a Catalunya.

c) Les inversions tangibles o intangibles destinades al desenvolupament de nous productes, procediments i tecnologies que es realitzin en un establiment ubicat a Catalunya.

Ajut

El percentatge de subvenció màxima que es concedirà és del 40% amb relació als costos d’inversió admissibles.

Sol·licituds

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’adreçaran a la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i només es poden presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://ovt.gencat.cat/ , a partir de l’1 de febrer de 2015.

Termini de presentació

Per a inversions a realitzar durant el 2015, les sol•licituds s’han de presentar fins al 31 de gener, inclòs i a partir d’aquesta data ja es podran presentar sol•licituds, durant tot l’any, per inversions que es vulguin fer a partir del 2016. Sempre fins al 31 de gener de l’any de cadascuna de les convocatòries

Les sol·licituds presentades a partir de l’endemà d’aquesta data seran tingudes en compte en la següent convocatòria, sempre que compleixin la resta de condicionants que s’hi estableixin.

Normativa

Ordre AAM/1/2015, de 7 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les inversions per a la innovació i la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles, i es convoquen els corresponents als anys 2015 a 2018.

Reial Decret 1079/2014, de 19 de desembre, per l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola.

 

Per més informació pot adreçar-se a les nostres oficines d’Agroxarxa.