Articles d'interès

Anàlisi de costos d’explotacions lleteres

Balanç • El cost de producció d’un litre de llet ha pujat un 13,5 % en quatre anys i el preu, un 5,8 %, per equilibrar ingressos i despeses; el litre hauria d’haver anat a 34,64 cèntims el 2012.
Comptabilitat analítica • Cal vigilar l’equilibri entre ingressos i costos.

Agroxarxa fa molts anys que treballa en l’àmbit de la comptabilitat analítica i de costos. Calcular els costos de producció i el rendiment econòmic que s’obté és imprescindible per una bona gestió de l’explotació agrària. És una eina que ha de permetre reaccionar a temps davant qualsevol canvi i prendre decisions sobre la base de la informació i adoptar l’estratègia més adient per obtenir uns resultats millors.

En activitats intensives i especialitzades, com pot ser el boví de llet, el control i seguiment dels costos és encara més necessari, ja que ens trobem davant d’un mercat amb un preu del producte i de les primeres matèries amb molta volatilitat o inestabilitat.

Us presentem els resultats comparatius d’una sèrie de quatre anys d’un grup d’explotacions lleteres a les quals prestem el servei d’anàlisi de costos. Aquests resultats tenen una gran utilitat per als ramaders, ja que poden comparar els seus resultats amb la mitjana i detectar quines partides han de revisar.

analsis costos explotacions lleteres

El grup està format per explotacions lleteres catalanes, principalment de la demarcació de Girona. La dimensió de les explotacions estudiades està compresa entre 40 i 300 vaques presents i la mitjana és de 92 vaques per explotació.

Analitzant els ratis productius i la seva evolució veiem que els litres produïts per vaca present han augmentat any rere any i se situen el 2012 en 8.670 litres per cap. En tres anys (2009 a 2012) ha augmentat un 8 %, fet que demostra l’esforç dels ramaders en millorar la producció per ser competitius.

S’han calculat els ingressos i els costos de producció i se n’ha exclòs el cost de contractació de mà d’obra, ja que hi ha explotacions sense mà d’obra contractada. Per incorporar el cost de la mà d’obra s’ha afegit un cost d’oportunitat de la mà d’obra familiar. Es calcula suposant una persona per cada 40 vaques i un cost de 27.907 euros per persona (renda de referència del 2012). El Benefici és el Marge Net menys el  cost d’oportunitat.

Si analitzem els indicadors econòmics veiem que el cost de producció d’un litre de llet ha augmentat un 13,5 % en quatre anys, i s’ha situat en 42,69 cèntims per litre. Els costos més importants són els d’alimentació (52 %), sanitat i reproducció (6 %), maquinària i treballs de tercers (5,6 %) i el manteniment i amortització de la granja (4,7 %). En el mateix període, el preu per litre de llet ha augmentat només un 5,8 %, fins als 32,5 cèntimts el 2012.

El benefici surt negatiu en tots els anys menys el 2010. El 2012, el benefici és de -2,18 cèntims per litre. I si no hi hagués pagament únic, el benefici el 2012 seria de -4,10 cèntims per litre. Si calculem el preu que hauria de vendre’s la llet per equilibrar ingressos i despeses el 2012 hauria d’arribar a 34,64 cèntis per litre.

Com a conclusió podem dir que cal controlar les partides que afecten més el resultat, sobretot l’alimentació i la maquinària. La producció de les vaques és molt important però cal vigilar l’equilibri entre ingressos i costos per assolir el màxim benefici. Els costos fixos són més difícils de reduir però és recomanable revisar l’estructura de l’explotació i controlar que no creixi.

Article publicat a La Terra núm. 396, del mes d’octubre 2013.
Font: Elaboració pròpia