Articles d'interès

Camp de ceral i magatzem eines

Aplicació dels ajuts directes de la PAC 2015-2020

Drets • Un cop reglamentada l’aplicació de la Política Agrícola Comuna a l’Estat Espanyol, s’estableix l’assignació de drets de pagament bàsic 2015 • Pagament bàsic, pagament verd, a joves i a determinats sectors, formen part del nou model d’ajuts directes

El desembre del 2014, el Govern Espanyol va aprovar els Reials Decrets que regulen el repartiment de les ajudes als agricultors per al període 2014-2020. Es tracta de les regulacions que recullen els acords de la Unió Europea [UE] sobre la nova Política Agrícola Comuna

L’element fonamental del nou sistema d’ajuts directes de la PAC és el règim de pagament bàsic, que suposa el pas a un nou sistema d’ajuts directes desconnectats de la producció, sobre la base de 50 regions amb un potencial agrari similar, i un valor de referència regional. El valor unitari dels drets de pagament base [DPB] de cada beneficiari convergiran anualment fins al 2019, al valor mitjà dels DPB de la regió productiva a la qual pertanyin.

Atès que els drets de pagament únic van desaparèixer el 31 de desembre del 2014, el Reial Decret també recull els requisits que cal complir per poder beneficiar-se de la nova assignació de drets de pagament bàsic. El nombre de DPB assignats serà el valor més petit entre les hectàrees admissibles declarades el 2013 i el 2015. El valor dels DPB assignats el 2015 estarà determinat per l’ajut de pagament únic percebut el 2014, ajustat al percentatge determinat pel paagament bàsic.

Finalment, estableix un règim simplificat per a petits agricultors, que s’aplicarà automàticament a tots els perceptors que rebin menys de 1.250 €/any en concepte d’ajudes directes. Per a les persones que participin en aquest règim, no serà d’aplicació la condició d’agricultor actiu, no estaran sotmeses al procés de convergència del valor dels drets, estaran exemptes de l’aplicació de les pràctiques agrícoles del pagament verd i no estaran sotmeses als controls de condicionalitat. 

412_LT_gestio_MARC_15

Nou model d’ajuts directes • El 2015 comença l’aplicació de la nova Política Agrícola Comuna [PAC] per al període 2014-2020, que comporta un canvi del sistema d’ajuts directes. El pagament bàsic és un ajut desvinculat a la producció que es fonamenta en els drets de pagament bàsic [DPB] que s’assignaran el 2015.

També incorpora el pagament per a l’aplicació de pràctiques beneficioses per al clima i el medi ambient, també conegut com a component verd o greening). És un pagament anual per hectàrea complementari al pagament bàsic, condicionat al compliment de mesures beneficioses per al medi ambient, com ara la diversificació de conreus, el manteniment de les pastures permanents existents i comptar amb superfície d’interès ecològic a les explotacions.

El nou model també estableix el pagament a joves agricultors. És l’import complementari al pagament base, destinat als agricultors de menys de 41 anys, durant cinc anys des de la seva incorporació a l’agricultura.

També hi ha ajuts destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció o que no tenen accés al règim de pagament bàsic, per exemple, produccions ramaderes sense terra, titulars actuals de drets especials de pagament únic, etcètera. El Reial Decret estableix que els sectors que tindran ajuts connectats són les vaques alletants, el boví d’engreix, oví, cabrum, cultius proteics, arròs, tomàquet per a indústria, fruits de closca i garrofa i llegums de qualitat.

 

DUN 2015 • Per tots aquest canvis derivats de la nova PAC, recomanem realitzar la Declaració Única agrària [DUN] de manera acurada, per assegurar que l’accés als ajuts sigui un èxit i el risc de penalitzacions, mínim. A Agroxarxa, l’anàlisi i tracte particular en cada cas diferencia la nostra DUN. Es tracta d’un assessorament avalat per un equip tècnic expert i especialitzat en la gestió d’ajuts i subvencions amb uns sistemes interns de seguiment i revisió que vetllen perquè totes les DUN arribin a bon port.

Article publicat a La Terra núm. 412, del mes de Març 2015. Font: Elaboració pròpia.