Actualitat

Aplicació de les Millors Tècniques Disponibles (MTD) a les granjes

T’ampliem l’informació sobre l’aplicació de les Millores Tècniques Disponibles (MTD) a les granjes de cria intensiva de porcs i aus de corral.

En un termini de 4 anys, a partir de la publicació de les Decisió (D.E. 2017/302 CE) sobre les conclusions sobre les MTD relatives a l’activitat principal d’una instal•lació, l’autoritat competent ha de garantir que s’hagin revisat, i si fos necessari actualitzat, totes les condicions del permís de la instal•lació i que aquesta compleix les condicions del permís.

Durant l’any 2019 s’han iniciat i s’iniciaran les revisions de l’autorització ambiental de les activitats , entre d’altres, les corresponents als sectors de la cria intensiva d’aus de corral o de porcs classificades en l’annex I.1 de la Llei 20/2009 de Prevenció i control ambiental de les activitats, la qual cosa comportarà la revisió de més de 800 establiments a tot Catalunya.

Amb les revisions anticipades , es prescriuran les millores tècniques disponibles (MTD) a totes les instal•lacions de l’activitat , però seran exigibles per les instal•lacions de nova implantació o les ampliades a partir del primer control a que es sotmetin i seran exigibles per les instal•lacions existents a partir del 21/2/2021.

La llista d’establiments que s’hauran de sotmetre a revisió anticipada i hauran de donar compliment a les MTD están en aquest llistat publicat per Medi Ambient.