Articles d'interès

Camp de ceral i magatzem eines

L’assegurança de sobrepreu per l’assegurança agrària

Unió de Pagesos • El sindicat negocia amb ENESA l’actualització de les indemnitzacions als preus de mercat dels productes danyats però no sempre és escoltat.
Solució • Enguany, Agromuta permet assegurar les produccions a un preu superior.

Assegurança de sobrepreuPer a moltes de les explotacions agropecuàries de Catalunya, l’assegurança agrària ja es considera una eina imprescindible per tenir cobertes les pèrdues que poden sofrir com a conseqüència d’una adversitat climàtica, la qual  pot condicionar d’una manera molt important la continuïtat de l’explotació.

Les assegurances agràries permeten tenir cobertes les produccions de l’explotació per tots els danys climàtics i per fauna silvestre a uns preus determinats per ENESA (que és l’organisme encarregat de l’assegurança agrària dins del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient). Aquests preus de vegades no s’adapten als preus que en realitat hi ha al mercat, per tant, en cas de sinistre, l’assegurat cobra una indemnització inferior a l’import que rebria si aquesta producció la comercialitzés pels conductes habituals.

Per corregir aquesta diferència amb el preu d’assegurament respecte al preu de mercat, en els corresponents Grups de Treball de la Comissió Territorial d’assegurances agràries, on assisteix entre altres,  Unió de Pagesos de Catalunya i ENESA, se sol·licita l’actualització d’aquests preus d’assegurament, però la realitat és que hi ha cops que ens escolten i els modifiquen i en altres ocasions, no.

A partir d’aquest any, Agromútua, que és la companyia asseguradora a través de la qual contractem les assegurances agràries, contracta l’assegurança de sobrepreu, que permet assegurar les produccions a un preu superior al preu que inicialment s’havia contractat en l’assegurança agrària.

Característiques de l’assegurança de sobrepreu • Es pot contractar per als conreus corresponents a les línies d’assegurança de fruiters, cítrics i conreus herbacis i el termini de contractació varia per a cadascun dels cultius [vegeu el detall al gràfic]. Els riscos que queden assegurats en l’assegurança de sobrepreu són pedra i foc —aquest és opcional únicament per a tots els conreus herbacis.

El sobrepreu que es pot contractar és un percentatge fix que s’aplica sobre el preu que s’ha determinat en l’assegurança agrària per a totes les produccions i varietats. Aquests percentatges poden ser del 10%, del 20% i del 30%. Per tant, en el cas de tenir una pòlissa de fruita on hi ha parcel·les de pera de diverses varietats i únicament es vulgui contractar l’assegurança de sobrepreu en una única varietat, es pot incrementar el preu d’assegurament que consta en la pòlissa d’assegurança agrària en un 10, un 20 o un 30% per a totes les produccions d’aquesta varietat en totes les parcel·les de l’explotació.

El període de carència és de tres dies si és contracta l’assegurança de sobrepreu en el mateix moment que es contracta l’assegurança agrària i de sis dies si no es contracta en el mateix moment.

Un sinistre és indemnitzable sempre que ho sigui l’assegurança agrària i la indemnització es pagarà amb els mateixos percentatges de danys per la pedra i el foc (si s’escau) que els determinats en la corresponent valoració feta per l’assegurança agrària.

Aquesta assegurança de sobrepreu és una bona solució pels cultius en els  quals el preu de mercat és superior al preu que es permet assegurar en l’assegurança agrària, essent el cost que ha de pagar l’assegurat molt assequible per l’increment de capital que permet assegurar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.