Actualitat

Assegurança de compensació per pèrdua de pastures

Valors de compensació. Agroseguro és l’assegurança que estableix indemnitzacions segons uns valors determinats per la desena i l’índex de Vegetació

Evolució. La pòlissa ha anat incorporant millores en la definició de les zones homogènies

Després del destacat episodi de fred de final d’abril i principi de maig que va afectar nombroses regions catalanes i va provocar la minva en cultius com la vinya, els pèsols o els cereals, ara Catalunya pateix una sequera forta i persistent. Un any més. La sequera ha afectat, en menor o major grau, totes les explotacions agropecuàries de secà i, en particular, les que es troben situades a les zones de pastura del Pirineu i Prepirineu.

Els perjudicis causats per la climatologia queden coberts per la pòlissa de compensació per pèrdua de pastures que es pot contractar amb Agroseguro S.A. Al nostre territori, les pèrdues van implicar que aquells assegurats que l’any 2016 van contractar Agroseguro cobressin al juliol un primer pagament de la indemnització, com a compensació pels danys soferts fins al juny, de 751.889 euros, i l’estimació de les indemnitzacions acumulades fins al 30 de setembre, que són de 1.581.882 euros, sense comptar les possibles indemnitzacions generades en els mesos d’octubre i novembre d’aquest any.

Compensacions en funció del garantit escollit.

L’assegurança estableix uns “valors de compensació” destinats a sufragar les despeses més grans generades per les necessitats d’aportar suplement alimentari al bestiar boví, oví-cabrum i equí reproductor. És a dir, atorga indemnitzacions quan l’Índex de Vegetació Actual de cada desena (conjunt de deu dies en què es divideix cada mes, usat per al càclul de l’Ìndex) i per cada zona homogènia, està per sota de l’Índex de Vegetació Garantit elegit per l’assegurat en el moment de contractar l’assegurança. Així, les compensacions varien en funció del Garantit escollit i de les taules de Coeficients d’Indemnització establertes en el condicionat de l’assegurança, que també es trien en formalitzar la pòlissa.

En tractar-se d’una assegurança indexada, ni la determinació de l’existència del sinistre, ni el càlcul de la compensació s’estableixen a partir d’una visita realitzada pels pèrits d’Agroseguro. En aquest cas, tot es determina a partir de la informació recollida per les imatges del satèl·lit Terra, que són processades cada deu dies pel Laboratori de Teledetecció del Departament de Física Aplicada de la Universitat de Valladolid (LATUV).

Per tant, és important delimitar correctament les zones homogènies, de manera que, en el comportament dels conreus, vegetació o pastures de secà, no hi hagi diferències substancials dins d’una mateixa zona, malgrat que la seva superfície pugui ser molt variable —tant pot abastar un terme municipal com tota una comarca.

Les lectures del satèl·lit s’efectuen sempre sobre els mateixos llocs, determinats des de bon inici perquè siguin representatius de cadascuna de les zones homogènies. Per tant, cal tenir cura i vetllar perquè aquestes “unitats de lectura” (els píxels, amb una superfície de 6,25 ha) siguin correctes i realment representatives de la zona homogènia.

Millores actualitzades de la pòlissa

Unió de Pagesos, conscient de la importància que té aquesta línia d’assegurança per als ramaders catalans i, sobretot, per als que es troben a les zones de muntanya, fa aportacions contínues per a la millora de la pòlissa. Així, ha contribuït en l’establiment d’un Índex de Vegetació Garantit Superior, en la definició de noves zones homogènies o en la correcció de les zones existents. Actualment, i sempre en col·laboració amb els ramaders, s’estan estudiant sobre el terreny els emplaçaments i la idoneïtat dels píxels actuals, a més de la definició de superfícies noves, sobre les quals encara avui no es fan lectures però que, per les seves característiques, podrien ser considerades.

Article publicat a La Terra núm. 440, del mes de desembre de 2017. Font: Elaboració pròpia