Articles d'interès

Camp de ceral i magatzem eines

Assegurança de sobrepreu i retallades de les subvencions

Assegurança de sobrepreu • És una bona opció per als cultius que tenen un preu de mercat superior al preu que l’assegurança agrària permet assegurar
Encariment • L’Estat retalla la subvenció per a les assegurances agràries un 19% respecte del 2012

Aquest article se centra a explicar les principals característiques de l’assegurança de sobrepreu. Tanmateix, no podem ser aliens a la important retallada de la subvenció que, previsiblement, patiran les assegurances agràries i per això també hi farem referència.

Per entrar en matèria, sobre l’assegurança de sobrepreu, convé recordar que els preus amb els quals es poden contractar les diferents produccions en les assegurances agràries els determina l’Entidad Estatal de Seguros Agrarios [Enesa], que és l’organisme encarregat de l’assegurança agrària dins del Ministeri d’Agricultura. Aquests preus, a vegades, no s’adapten als que els assegurats desitjarien tenir garantits i, per tant, en cas de sinistre, l’assegurat cobra una indemnització inferior a la que voldria.

Una de les possibles solucions davant d’aquest escenari l’oferix Agromútua, que és la companyia asseguradora a través de la qual el sindicat contracta les assegurances agràries, i que, a partir d’aquest any, ofereix la possibilitat de contractar l’assegurança de sobrepreu, que permet assegurar les produccions a un preu superior respecte al  que inicialment s’havia contractat en l’assegurança agrària.

L’assegurança de sobrepreu • L’assegurança de sobrepreu es pot contractar per als conreus corresponents a les línies d’assegurança de fruiters, cítrics i conreus herbacis. En concret, en fruiters, per a albercoc, pruna, préssec, pera i poma; en cítrics, per a taronja, mandarina, llimona, aranja i llima; i per a conreus herbacis, en arròs, cereals d’hivern —blat, ordi, civada, sègol i triticale—, cereals de primavera —blat de moro, melca, mill i escaiola—, lleguminoses de gra —tramussos, cigrons, pèsols secs, faves, favons, mongetes, llenties veces i erbs—, i oleaginoses, en colza i gira-sol.

Pel que fa als riscos, queden assegurats la pedra i el foc, tot i que aquest últim és opcional únicament per als conreus herbacis.

El sobrepreu que es pot contractar mitjançant aquesta assegurança és un percentatge fix —del 10, del 20 o del 30%— que s’aplica sobre el preu que s’ha determinat en l’assegurança agrària per a totes les produccions i varietats.

El que sí que varia segons el tipus de cultiu és el termini de contractació: per als conreus herbacis, és de l’1 d’abril del 2013 al 30 de juny del 2013; per als fruiters, de l’1 de febrer del 2013 al 20 de maig del 2013 i, per als cítrics, de l’1 d’abril del 2013 al 31 d’agost del 2013.

Per acabar, cal detallar que el període de carència és de quatre dies a partir de la data de contractació, i que un  sinistre és indemnitzable sempre que ho sigui l’assegurança agrària; pel que fa la indemnització, aquesta es pagarà amb els mateixos percentatges de danys per la pedra i el foc (si s’escau) que els determinats en la corresponent valoració feta per l’assegurança agrària.

En definitiva, aquesta assegurança de sobrepreu és una bona solució per a cultius per als quals el preu de mercat és superior al preu que es permet assegurar en l’assegurança agrària, ja que el cost que ha de pagar l’assegurat és molt assequible per a l’increment de capital que permet assegurar.

Retallades de les subvencions • Les diferents partides pressupostàries que l’Estat, a través d’Enesa, ha destinat a l’assegurança agrària en els darrers anys ha anat disminuint: al Pla 2011 va destinar-hi 278 milions d’euros, al del 2012, 246 milions, i al Pla del 2013 la partida pressupostària és de 199,20 milions d’euros. Això suposa una retallada per al pla 2013 respecte del del 2012 d’un 19% dels ajuts estatals a les assegurances agràries; una retallada important tenint en compte que afectarà directament el preu de l’assegurança agrària que paga cada pagès.

reduccions subvencio agraries

A data d’avui, pel que fa a l’ajut que dóna el Departament d’Agricultura a l’assegurança agrària, la conselleria preveu aplicar a totes les línies una reducció d’un 5% en la subvenció que es calcula sobre la subvenció d’Enesa. Tenint en compte que en el moment de calcular el cost de l’assegurança, la subvenció d’Enesa es redueix com a mínim la meitat, si el Departament aplica la seva subvenció (deduïda en un 5%) sobre la d’Enesa automàticament l’import que el Departament dóna per a les assegurances agràries es redueix, com a mínim, a la meitat, fet que no lliga amb el que pregona: que per al pla 2013 hi destina la mateixa partida pressupostària que hi havia inicialment el 2012 (8,9 milions d’euros).

Article publicat a La Terra núm. 392, del mes de maig 2013.
Font: Elaboració pròpia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.