Articles d'interès

Camp de ceral i magatzem eines

Assessorament agronòmic en gestió documental

Els papers de l’explotació • Les explotacions agràries han de gestionar documentació nova, fruit de l’actualització de la normativa
2014 • La gestió integrada de plagues comportarà guardar durant tres anys fins set documents diferents

La Política Agrícola Comuna [PAC], des dels anys noranta, ha anat integrant progressivament les noves demandes de la societat europea. En aquest sentit, el medi ambient, la salut pública, la sanitat i el benestar animal són alguns dels seus nous condicionants. La darrera reforma de la PAC va donar lloc al concepte de condicionalitat, que inclou no sols les bones condicions agràries i ambientals, sinó també els anomenats requisits legals de gestió.

La condicionalitat ens garanteix el benefici del manteniment de l’activitat agrària en aspectes com la qualitat de l’entorn rural i la seguretat alimentària.

Una de les exigències en la normativa de Seguretat Alimentària és la disposició, per part de totes les empreses de la cadena alimentària, d’un sistema de traçabilitat que permeti identificar qualsevol producte en qualsevol fase de la cadena agroalimentària, així com seguir el seu rastre des de la fase en la qual estigui fins l’origen de la seva producció (matèries primeres).

La normativa d’ús sostenible de productes fitosanitaris, el codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, la implantació de sistemes de producció més respectuosos amb el medi ambient, com l’agricultura ecològica i la producció integrada, són alguns exemples dels reptes que es plantegen en el sector agrari actualment. A causa de la complexitat que poden suposar, moltes vegades és necessària la figura d’un assessor per estar al dia dels canvis normatius, registres, etcètera.

La documentació de la gestió integrada de plagues • L’1 de gener del 2014 va entrar en vigor la normativa de l’ús sostenible de fitosanitaris. A partir d’aquesta data, totes les explotacions presents a la Unió Europea hauran de complir amb els principis de la gestió integrada de plagues [GIP], i els professionals hauran de conservar durant tres anys la documentació següent que detallem.

gestio integrada de plagues

  1. En primer lloc, el quadern d’explotació, on s’han d’anotar les dades generals d’aquesta, el nom de l’assessor en GIP i de les persones aplicadores, així com els equips d’aplicació que s’utilitza. També ha d’anotar en un registre tots els tractaments fitosanitaris realitzats a cada parcel·la.
  2. En segon lloc, el document d’assessorament avalat per un assessor en gestió integrada de plagues.
  3. En tercer lloc, certificats d’inspecció de la maquinària pròpia de tractaments. A partir del 26 de novembre del 2016, tots els equips d’aplicació de productes fitosanitaris han d’haver superat una inspecció tècnica.
  4. En quart lloc, contractes de tractaments, quan aquests hagin estats fets per una empresa de serveis.
  5. En cinquè lloc, factures de compra dels productes fitosanitaris.
  6. En sisè lloc, les anàlisis de residus de productes fitosanitaris que s’hagin realitzat en els cultius o produccions.
  7. En sète lloc, els albarans de lliuraments dels envasos a un gestor de residus o a SIGFITO.

Més documents de l’explotació • Altres reptes documentals que cal gestionar en el sector agrari són el Registre d’aplicacions de fertilitzants, si té ramaderia o l’explotació es troba en zona vulnerable; el Pla d’adobatge si s’apliquen fangs de depuradora, el Registre de collita comercialitzada, o els quaderns d’explotació en producció integrada i ecològica.

Des d’Agroxarxa ajudem la pagesia en aquests reptes. Per això, oferim un servei d’Assessorament Agronòmic que permet complir amb totes les obligacions documentals actuals i futures, i especialment l’ajuda i el suport en el dia a dia de l’explotació per poder optimitzar els recursos i guanyar en tranquil·litat.

A més, a Agroxarxa tenim personal especialitzat en traçabilitat agropecuària per resoldre les consultes i incidències que la pagesia pugui tenir a l’explotació, a través d’un assessorament personalitzat. Per a més informació, podeu contactar amb les oficines d’Agroxarxa.

Article publicat a La Terra núm. 401, del mes de març 2014.
Font: Elaboració pròpia