Actualitat

Assignació definitiva de drets de pagament bàsic

Valor unitari • Per establir el valor dels drets s’ha agafat un complex model de regionalització —els beneficiaris quedaven repartits segons el territori i l’orientació productiva— i prenent com a referència la campanya agrària del 2013

Al març es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat [DOGC núm. 7089] l’assignació definitiva del valor i el nombre definitiu de drets de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna [PAC] que seran vigents durant el període 2015-2020. Aquesta assignació s’ha efectuat a aquells que van sol·licitar l’admissió al règim de pagament bàsic mitjançant la DUN 2015 i que complien els requeriments establerts. A més, cal recordar que el valor dels drets s’ha establert sobre la base d’un model complex de regionalització i prenent com a referència la campanya 2013.

Val la pena destacar, també, que el règim de pagament bàsic, d’acord amb l’article 14.1 del Reial Decret 1076/2014, incorpora el 62,61 % dels imports que, en la campanya 2014, cada beneficiari que va entrar en el règim de pagament bàsic va percebre abans de patir sancions i exclusions, però aplicant els coeficients d’ajust financers en concepte d’ajuda de pagament únic; pel que fa a la prima a la vaca alletant i la prima complementària a la vaca alletant, els imports que incorpora són d’un 51,32 %. És sobre aquests imports de pagament bàsic a partir dels quals es calcula l’import del pagament verd que, per al beneficiari que compleixi amb les pràctiques que la normativa estableix, suposarà un increment del 51,70 % sobre el pagament bàsic percebut.

El valor unitari inicial de cada beneficiari es va repartir entre les diverses regions mitjançant uns factors de ponderació calculats sobre la base del que representava cada orientació productiva en la producció de la branca agrària nacional el 2013 (Orden AAA/544/2015).

Finalment, en aquest procés d’assignació definitiva, a través de l’article 15 del Reial Decret 1076/2014, s’han fixat els imports mitjans regionals que caracteritzen cadascuna de les 50 regions que configuren el règim de pagament bàsic a l’Estat espanyol (12, a Catalunya) i cap als quals han de convergir els drets que estan per sobre i per sota de la mitjana [vegeu la taula.

Un cop acabat el càlcul del procés de convergència, s’obtenen els valors dels drets entre el 2015 i el 2019, però durant aquest període cada any hi ha un increment dels imports que es reparteix entre totes les regions.

L’increment corresponent a cada regió és el valor que han d’incrementar els drets de pagament bàsic de la mateixa regió el 2016, amb la condició que aquest increment només s’apliqui als drets de pagament bàsic quan el valor unitari estigui per sobre de la mitjana.

VALOR SOL SEGONS REGIM PAGAMENT BASIC

Aquesta “borsa” disponible per a cada regió, derivada de l’increment anual de l’annex II, es descompta de les necessitats de convergència: és a dir, un cop calculades les necessitats anuals de convergència del sòl i el terç a escala regional, sobre aquest import es descompta l’increment que rep la regió cada any.

D’aquesta manera, el percentatge general de reducció resultant, que s’utilitza per obtenir els imports dels drets que estan per sobre de la mitjana necessaris per finançar la convergència, és una mica menor, fet que suposa que augmentin lleugerament els drets amb valors per sobre de la mitjana. Aquesta operació es repeteix per a cada campanya.

Es pot consultar l’assignació de drets a través del web del Departament d’Agricultura, o bé del del Fons Espanyol de Garantia Agrària [FEGA]. En cas de dubte, podeu assessorar-vos a les nostres oficines.

Article publicat a La Terra núm. 428, del mes de setembre 2016. Font: Elaboració pròpia.