Actualitat

Assegurança de collita

Assignació de Drets de Pagament Bàsic

Aquest és el primer any d’implementació de la nova PAC 2015-2020 i properament s’assignaran els nous drets de pagament bàsic als beneficiaris, d’acord amb un complex model de regionalització, aquest drets estaran vigents fins al 2020. Els càlculs referents al model de regionalització i als nous drets de pagament bàsic es realitza des del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), d’acord amb la informació facilitada per totes les Comunitats Autònomes.

Els productors estan rebent una comunicació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) sobre l’assignació inicial dels drets de pagament bàsic, que poden consultar aquí, prèvia identificació mitjançant DNI i contrasenya lliurada a la DUN 2015. També es pot consultar aquest assignació inicial, prèvia identificació mitjançant DNI i un codi de Dret de Pagament Únic 2014  aquí.

Val a dir que aquesta informació no té caràcter de tràmit i que la determinació definitiva dels drets de pagament bàsic es realitzarà mitjançant resolució que serà notificada abans de l’1 d’abril de 2016, moment en que es podran al·legar les incidències detectades.

PAGAMENT AJUTS DIRECTES DESCONNECTATS DE LA PRODUCCIÓ

Aquest dies, el DARP ha fet efectiu el pagament a tots els productors, del 95% de l’ajut de pagament bàsic, pagament verd i complement de joves, incorporant els imports corresponents a la Reserva Nacional de drets, i les al·legacions pels canvis de titularitat de les explotació. En total ha abonat 205,9 milions d’euros al voltant 48.100 dels sol·licitants (96% del total) d’ajuts directes.

Al mateix temps, hi ha uns 1.000 sol·licitants (2% del total), que malgrat disposar de la versió provisional d’assignació dels nous drets del pagament bàsic, no han estat inclosos en el pagament provisional per manca de consolidació dels controls amb les altres comunitats autònomes o per manca d’aportació de la documentació requerida, bàsicament per no acreditar ser agricultor actiu o que no s’han creat condicions artificials o per no aportar l’IBAN.

També hi ha uns altres 900 sol·licitants (2% del total) que no han estat inclosos en els pagaments provisionals perquè el FEGA no ha resolt les seves al·legacions i, per tant, al no disposar de l’assignació provisional dels nous drets no se’ls ha pogut pagar res, aquests productors no disposaran de cap comunicació al respecte fins a la comunicació definitiva dels drets de pagament bàsic.

El DARP ha informat que no preveu cap altre pagament provisional i que, tant l’import restant fins al total definitiu dels que han cobrat aquest pagament provisional, com el pagament dels ajuts directes desconnectats s’efectuarà a l’abril de 2016 un cop feta l’adjudicació definitiva dels drets de pagament bàsic. En aquest moment també es preveu el pagament de la totalitat als aproximadament 1.900 sol·licitants que no han cobrat cap avançament.

El pagament avançat s’ha fet en base a l’assignació inicial de drets de pagament bàsic i incorpora els imports de reemborsament de la disciplina financera 2014, mitjançant l’ingrés calculat per aplicació d’un coeficient provisional del 1,30%, i la deducció de l’import corresponent a l’aplicació de la disciplina financera en 2015, corresponent a un coeficient 1,393041%. Pel que fa a la reducció lineal per depassament de límit pressupostari estatal, provisionalment, no ha sigut necessària la seva aplicació.