Actualitat

Servei Laboral

Atenció autònoms!, es pot renunciar a la cobertura per cessament d’activitat

TERMINI D’OPCIÓ PER LA COBERTURA DE LA PROTECCIÓ DE CESSAMENT DE L’ACTIVITAT PELS TREBALLADORS PER COMPTE PROPIA O AUTÒNOMS DURANT EL ANY 2015

El passat 19/09/2015 s’ha publicat la “Resolució de 15 de setembre de 2015, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguridad Social, per la que s’estableix un termini d’opció per la cobertura de la protecció per cessament de l’activitat, pels treballadors per compte pròpia o autònoms, durant el any 2015.

Aquesta resolució s’aplicarà als treballadors per compte pròpia o autònoms en situació d’alta que tinguessin concertada a 31 de desembre de 2014 la cobertura per cessament de l’activitat autònoma.

Termini d’opció:

Els que estiguin compresos dins del camp d’aplicació de la present resolució , sempre que no hagin exercit ja el dret d’opció durant l’any 2015 , podran optar per renunciar a la cobertura per cessament d’activitat fins al 30 de setembre de 2015, fixant- com a data d’efectes el dia primer del mes següent a la data de la sol·licitud.

Les sol·licituds presentades a partir de l’1 d’octubre d’aquest mateix any tindran com a data d’efectes del canvi de cobertura l’1 de gener del 2016.

 Per a aquells treballadors per compte propi o autònoms que hagin sol·licitat la renúncia a moment anterior a aquesta resolució , i així consti fefaentment , la data d’efectes serà la del dia primer del mes següent a la data de la sol·licitud. Es procedirà prèvia sol·licitud a la devolució de les quotes ingressades en concepte de prestació de cessament d’activitat , pel període comprès entre la data d’efectes de la renúncia fixada conforme es disposa en l’apartat segon i el dia primer del mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta resolució

Per tant, si voleu renunciar a la cobertura per cessament d’activitat (abans era obligatòria al acollir-se a la cobertura per Accident de treball) ho podeu fer en els terminis establerts en la present resolució.

Per més informació, podeu trucar a les nostres oficines.