Actualitat

pomes ecològiques

Avantatges de formar part d’una OPFH

Les organitzacions de productors de fruites i hortalisses gestionen la producció destinada a la transformació

Una Organització de Productors de Fruites i Hortalisses [OPFH] és una entitat privada que agrupa productors, entenent-los com aquells agricultors que produeixen fruites i hortalisses destinades exclusivament a la transformació, i que comercialitzen en comú la seva producció; els seus membres poden ser cooperatives, societats agràries de transformació [SAT], societats mercantils o altres entitats amb personalitat jurídica.

Els objectius d’una OPFH, entre d’altres, són: planificar la producció dels associats i adequar-la a la demanda del mercat, concretar l’oferta i la comercialització de les produccions dels associats, reduir els costos de producció i regular els preus, i fomentar tècniques de cultiu i producció sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

AVANTATGES PER ALS ASSOCIATS • Els associats a una OPFH gaudeixen de molts avantatges, determinats pels seus programes operatius; els principals: ajuts que permeten planificar la producció millorant les infraestructures de les explotacions, les instal•lacions de camp i els mitjans de producció, millorar la qualitat dels productes a través de la traçabilitat, certificacions de sistemes de qualitat, determinació del tipus de producció que cal seguir, i millora de la comercialització, ja sigui directament amb el producte o abaratint costos compartint maquinària i infraestructures, estudis de mercat, promoció comercial conjunta, compartint personal qualificat… Val a dir que amb una OPFH la comercialització internacional és molt més factible, i fins i tot es pot plantejar l’obertura de delegacions a l’estranger.

Un aspecte molt important d’una OPFH és la investigació i el desenvolupament de nous productes o noves tècniques de producció, amb col•laboració amb centres especialitzats. A través d’una OPFH, els associats tenen la possibilitat d’accedir a formació i assessorament específics en tots els àmbits de la producció, gestió de la qualitat, traçabilitat, gestió mediambiental… En aquest sentit, un dels principals avantatges per als associats a una OPFH és que poden accedir a sistemes de gestió en moments de crisi de mercat, és a dir, poden accedir, entre d’altres, a retirades de productes, ajuts de distribució gratuïta, ajuts a la collita en verd i no collita, a la constitució de fons mutuals, etcètera.

Els associats també poden beneficiar-se d’ajuts en inversions mediambientals, com la lluita contra l’erosió, la incorporació de restes de poda o la modernització de regadius, entre d’altres.

Però per poder gaudir de tots aquests avantatges, l’OPFH ha d’estar reconeguda per l’organisme competent de la comunitat autònoma. A més, es requereix un nombre mínim de socis de conformitat amb el valor de la producció comercialitzada, i es requereix com a requisit estricte que s’estableixi un control democràtic d’acord amb la reglamentació vigent; així, un soci no pot tenir més d’un percentatge de participació en l’OPFH que es reconegui, i els acords s’han de prendre per votació.

Article publicat a La Terra núm. 448, del mes de juliol-agost de 2018. Font: Elaboració pròpia