Actualitat

Bases de l’ordre d’ajuts per Comunitats de Regants

El termini per la presentació de sol·licituds és de 4 mesos a comptar des del l’endemà de la publicació de la convocatòria, és a dir el 27/9/2021

Els ajuts estan destinats a fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de xarxes col·lectives de reg de les comunitats de regants per a la millora i modernització dels regadius, en alguna de les modalitats següents:

  1. La modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent. La subvenció serà del 50% del cost elegible i l’import màxim de l’ajut no podrà superar els 1.500.000 d’euros per beneficiari.
  1. Obres de millora i modernització i elements que millorin la gestió del reg, incrementin l’eficiència en la distribució i fomentin l’estalvi d’aigua i d’energia, si és el cas la subvenció serà del 50% del cost elegible i l’import màxim de l’ajut no podrà superar els 70.000 euros per beneficiari.

Els ajuts inclouen totes les obres i instal·lacions necessàries, la redacció del projecte, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, així com la direcció d’obres necessària per dur-les a terme, treballs de topografia i cartografia, i altres despeses necessàries per dur a terme l’actuació.

L’import màxim subvencionable per la redacció d’estudis per dur a terme l’actuació, serà de 60.000 euros entre tots els conceptes, i la subvenció màxima serà de 30.000 euros per sol·licitud.

Els ajuts es destinaran a la realització de les obres següents:

  • Construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a l’explotació individual.
  • Sistemes d’automatització i control del consum.
  • Instal·lacions de captació i elevació d’aigües.
  • Implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg.
  • Implantació o millora de tecnologies d’informació i comunicacions (TIC) per millorar la gestió de l’aigua i l’energia en la infraestructura.
  • Implantació o millora d’instal·lacions de generació d’energies renovables en la zona de reg mateixa a fi de millorar el funcionament de la infraestructura.
  • Embassaments i basses de regulació.

No són subvencionables les obres i les instal·lacions de la xarxa de distribució de regadiu de l’interior de les parcel·les ni l’adquisició de terrenys.

Podeu consultar les bases reguladores dels ajuts:

ORDRE ARP/107/2021, de 14 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (operació 04.03.02). CONSULTAR ORDRE

Podeu consultar la resolució en la que es convoquen els ajuts:

RESOLUCIÓ ARP/1578/2021, de 20 de maig, per la qual es convoquen els ajuts corresponents a l’any 2021 destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 04.03.02) (ref. BDNS 565408). CONSULTAR RESOLUCIÓ

El DARP ja ha habilitat el portal web amb els requisits, documentació a presentar, etc…

Si encara no estàs al cas o tens dubtes, ens pots localitzar a qualsevol de les nostres oficines.