Actualitat

Coneixeu el bonus per baixa sinistralitat?

Si teniu treballadors, sapigueu que, el RD 231/2017 regula el sistema «bonus» per les empreses que contribueixin a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral

Beneficiaris

Empreses que hagin cotitzat per contingències professionals en el període d’observació i contemplin els principis preventius recollits en la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

Tipus d’empresa

  • Aquelles que assoleixin un volum de cotització per contingències professionals superior a 5.000 euros en el període d’observació, màxim de quatre anys.
  • Aquelles que comptin amb un volum de cotització superior o igual a 250€ i menor o igual a 5000€ en un període d’observació de quatre anys.

Incentiu

Serà el 5% del volum total de les quotes per contingències professionals en el període d’observació. I el 5% addicional si existeix inversió en matèria de prevenció limitant, aquesta, l’import màxim a assolir.

Requisits

  • Aconseguir el volum de quotes per contingències professionals.
  • Trobar-ser per sota dels índexs de sinistralitat general i extrema en matèria de cotització a la Seguretat Social a data de finalització del termini de presentació.
  • No haver estat sancionada per una resolució ferma de caràcter administratiu per infraccions greus o molt greus en matèria de Prevenció de Riscos Laborals o de Seguretat Social. En el cas de sancions greus, aquestes no excediran de dues en el període d’observació.
  • Acreditar a través de la declaració responsable el compliment de les obligacions de prevenció de riscos laborals.
  • Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu.
  • La norma estableix que l’empresa ha d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social el 31 de maig, últim dia de la presentació de la sol·licitud.

 Presentació

  • El termini de presentació comprèn del 15 d’abril al 31 de maig de cada any.
  • Per internet a la mútua d’accidents i treball on tingui protegides les contingències professionals

 Per mes informació posis en contacte amb l’oficina d’Agroxarxa mes propera i l’informaran de si compleix o no els requisits per sol·licitar dit incentiu i el import del mateix .