Actualitat

Camp de cereal sec

Cal revisar l’assignació definitiva de drets de pagament base

Tot just s’ha acabat l’assignació definitiva dels drets de pagament base a tots els beneficiaris. Aquesta assignació de drets, que estaran vigents fins al 2020, s’ha fet d’acord amb un model de regionalització molt complex, de fet, el més complex a tot Europa. Els càlculs referents al model de regionalització i als nous drets de pagament base es realitzen des del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), d’acord amb la informació facilitada per totes les Comunitats Autònomes.

La normativa estableix que quan la informació sobre el valor dels drets de pagament base comunicada als agricultors abans de finalitzar l’any 2015 es basi en dades provisionals s’haurà de realitzar un nou càlcul de drets abans de l’1 d’abril de 2016 i posteriorment es comunicarà aquest càlcul a cada beneficiari del valor i el nombre definitius dels drets de pagament base assignats.

En compliment d’aquesta disposició, des del 23 de març de 2016 es pot accedir, a través de la consulta pública de drets de pagament base publicada a la pàgina web del FEGA (enllaç per accedir) a la informació relativa als drets definitius assignats als productors, prèvia identificació mitjançant DNI i un codi de Dret de Pagament Base 2015, o un codi de Dret de Pagament Únic 2014, si desconeix el codi dels seus drets de Pagament Base.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha previst el següent pla de comunicació de l’assignació de drets de pagament base:

  • El 31 de març es publicarà al DOGC un Edicte pel qual es comunica l’assignació de drets de pagament base, procedents d’assignació inicial o de la Reserva Nacional, si s’escau. Aquesta publicació determina la data d’inici del període per a la presentació dels recursos d’alçada per poder al·legar les incidències detectades.
  • Totes les resolucions d’assignació de drets seran consultables, accedint amb el número de DNI i la contrasenya DUN 2016, a l’aplicació de Consulta Pública de pagament base (enllaç per accedir DARP) a partir del dia 31 de març.  En aquesta consulta es podrà visualitzar i imprimir els drets assignats per regió, el seu valor inicial i la seva variació per motius de convergència fins l’any 2019.
  • No hi haurà enviaments de carta en suport paper.

És molt important accedir a aquesta consulta per conèixer els drets assignats, el seu valor, i si s’escau poder presentar recurs d’alçada per tal d’al·legar les incidències detectades. Revisar l’assignació de drets és el primer pas per “garantir” l’ajut de pagament base els propers anys.