Actualitat

Canvis en el salari mínim i en el règim d’autònoms

Taules salarials: el salari mínim interprofessional fixat el 2019 és de 900 euros al mes.

Manteniment: La tarifa plana per als inclosos en el sistema especial de treballadors per compte propi agraris segueix sent de 50 euros mensuals.

El 27 de desembre del 2018 es va publicar el Reial Decret 1462/2018 que fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2019 per a qualsevol activitat, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, en 30 euros per dia o 900 euros per mes, i 14 pagues, la qual cosa equival a 12.600 euros a l’any. Això suposa un increment del 22,3 % respecte del fixat l’any anterior.

El salari mínim per als treballadors eventuals i temporers els serveis dels quals, en una mateixa empresa, no excedeixin els 120 dies, no pot resultar inferior a 42,62 euros per jornada legal. Juntament amb el salari, han de percebre la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries

Per als empleats de la llar que treballin per hores, en règim extern, el salari mínim serà de 7,04 euros per hora efectivament treballada.

Cal recordar que el Reial Decret estableix una sèrie d’excepcions en les quals el nou salari mínim no s’aplicarà.

Aquest augment comporta l’increment de la base mínima de cotització del règim general de la Seguretat Social, que passa de 858,60 euros a 1.050, així com la creació de dos nous trams en l’escala de retribucions per determinar la base de cotització per aplicar als empleats de la llar.

En el cas dels convenis col·lectius que tenen salaris per sota del salari mínim establert, com és el cas del Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya, serà necessari, mentre no es publiqui el nou conveni, l’aplicació del salari mínim interprofessional anual per al 2019 per als grups professionals que es trobin per sota d’aquest. Per això, per als grups de l’1 al 4 s’aplicaran les Taules salarials de l’Annex I del conveni agropecuari de Catalunya del 2018, mentre no hi hagi una revisió o nou acord sobre el conveni col·lectiu.

Pel que fa als grups del 5 al 7, incloent-hi el salari hora dels treballadors temporers, se’ls haurà de retribuir amb el salari mínim interprofessional del 2019: salari mensual (840 euros/mes, 12.600 euros anuals en 15 pagues) o salari hora temporer (7,02 euros/hora, 12.600 euros anuals, 1.796 hores anuals).

RÈGIM ESPECIAL AUTÒNOMS. Amb caràcter general, a partir de l’1 de gener del 2019 els treballadors inclosos en el Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms han de cotitzar obligatòriament per les contingències comunes, professionals, cessament d’activitat i formació professional, a excepció dels inclosos en el sistema especial de treballadors per compte propi agraris.

Els treballadors autònoms podran tenir reconegudes les següents prestacions: dret a la prestació per cessament d’activitat (dret a l’atur), a la prestació per contingències professionals (accident de treball i malaltia professional), que es cobrarà des del primer dia de la baixa. En els casos d’incapacitat temporal que durin més de 60 dies cotitzarà la mútua, no els treballadors autònoms, als quals se’ls descomptarà aquest import de la prestació que percebin.

La base mínima de cotització queda establerta en 944,40 euros. Tal com s’ha fet en els anys anteriors, s’estableixen regles especials per a la determinació de les bases de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms amb 47 anys o més d’edat, així com per als denominats ‘autònoms societaris’ o aquells que hagin tingut en algun moment de l’any 2018, i al mateix temps, contractats un nombre de treballadors igual o superior a deu.

Es modifica la ‘tarifa plana’ i es fixa en 60 euros mensuals, i es manté la de 50 euros mensuals per als treballadors inclosos en el sistema especial de treballadors per compte propi agraris.

Els treballadors que tinguin la cobertura de la prestació per incapacitat temporal amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social [INSS] hauran d’optar, en un termini de tres mesos, per una mútua d’accidents. Aquesta opció tindrà efecte des de l’1 de juny del 2019.

Article publicat a La Terra núm. 452, del mes de febrerde 2019. Font: Elaboració pròpia.