Actualitat

Terminis del benestar animal

Canvis en la presentació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes

A partir del 27 de maig de 2015, tots els plans de gestió de dejeccions ramaderes (PGDR) de les granges de l’annex III i que incrementin amb quilograms de nitrogen (KgN)  menys de 7000 KgN , hauran d’estar elaborats i signats per una persona tècnica habilitada. Per tant, en el moment de la presentació del PGDR, aquest ja estarà aprovat, i no caldrà un informe favorable per part del Departament d’agricultura . L’acreditació del Tècnic habilitat l’emet el DAAM, mitjançant cursos de formació i reciclatge.

A Agroxarxa, ja disposem de tècnics habilitats per poder tramitar els PGDR amb aquestes condicions.

S’ha de recordar que  des de el 27 de febrer de 2015 ja és obligat presentar el PGDR amb l’aplicació informàtica  GDN, això implica que els PGDR es presenten telemàticament i que en el mateix moment de la presentació es pot fer un creuament de les parcel·les agrícoles  declarades en el nostre PGDR amb totes les parcel·les declarades en la resta de PGDR de Catalunya, amb la qual cosa afloren moltes duplicitats i que per tal de poder prosseguir amb la tramitació del PGDR, s’han de solucionar.

Per qualsevol dubte o informació complementària, ens teniu a la vostra disposició a les nostres oficines.