Articles d'interès

Camp ordi i cel ennuvolat

Canvis insuficients en l’assegurança d’herbacis extensius

Discriminats • Les modificacions dels rendiments zonals a Catalunya no han tingut l’abast que volíem, una part molt important del país té els mateixos de fa 30 anys.

Millora • La sequera pot ser indemnitzable més aviat i amb un import més elevat.

Podem dir que hi ha hagut canvis més o menys importants en les diferents línies d’assegurances que es contractaran aquesta tardor i que pràcticament totes tenen en comú el fet de cobrir, a més de la pedra, danys per adversitats climàtiques, com la sequera i la gelada a d’explotació. El que ja no queda tan clar és si aquestes millores són les que realment necessiten i demanen els diferents sectors productius. Tractarem d’avaluar l’impacte d’aquests canvis en una assegurança que es contracta a tot el territori català i amb uns nivells d’implantació elevats, com és l’assegurança per als conreus herbacis extensius.

En aquesta assegurança es poden assegurar les produccions de secà de cereals d’hivern (blat, ordi, civada, sègol i triticale), lleguminoses (pèsols secs, cigrons, mongetes, faves, favons…) i oleaginoses (gira-sol i colza). Un dels principals canvis d’aquesta assegurança ha estat una revisió “en profunditat” dels rendiments zonals per als diferents cultius, així tenim que en el cas del gira-sol i de la colza s’han incrementat els rendiments zonals en algunes comarques d’Espanya però no s’han modificat en cap comarca de Catalunya. Pel que fa als cereals d’hivern, s’han modificat en més o menys mesura a l’Estat, cosa que ha suposat un increment mitjà del 8 %, que ha tingut més incidència en el blat i l’ordi. Però per a Catalunya, aquestes modificacions dels rendiments zonals no han tingut l’abast que hauríem volgut Vegeu a la taula,  com a exemple, algun dels municipis de Catalunya que han modificat a l’alça els rendiments].

rendiments zonals assegurança herbacis 2014-2015

Però és clar, si mirem detalladament com s’han modificat els rendiments zonals a Catalunya, veiem que hi ha municipis i comarques que s’han incrementat, però en moltes altres, els rendiments continuen sent els mateixos. Conreus com la colza, el gira-sol, o diferents oleaginoses, com poden ser el pèsols secs, que cada cop es conreen més com a conseqüència del pagament verd, i que en els darrers anys les produccions en el secà s’han incrementat substancialment com a conseqüència de la utilització de millors varietats i de canvis en el conreu d’aquests cultius, continuen tenint un rendiment zonal molt baix. En el cas dels cereals d’hivern, tot i que s’han incrementat els rendiments del blat i de l’ordi en determinats municipis, continuem tenint una part molt important de Catalunya on els rendiments zonals de referència són els mateixos des de fa més de 30 anys.

També aquest any s’ha revisat la base de dades per a l’assignació a cada productor del coeficient de rendiment i de prima per poder contractar l’assegurança dels conreus herbacis extensius. S’ha de tenir en compte que, en incorporar les dades de les dues darreres campanyes, en molts casos aquest coeficient de rendiment ha variat.

SEQUERA • Així mateix, a un 25 % dels assegurables catalans, s’han millorat les cobertures en el cas de contractar el mòdul 2, de manera que per la collita 2016 i en funció del coeficient de prima que tenen assignat, podran triar un nou garantit del 80 % per a riscos diferents de la pedra i el foc, fet que comporta que danys com la sequera puguin arribar a ser indemnitzables més aviat i amb imports d’indemnització més elevats. Hem de tenir en compte que contractar pel risc de sequera aquesta cobertura millorada del 80 % representa un increment mitjà de la taxa d’un 20 % i que, tot i ser voluntària, encara hi ha a Catalunya tres quartes parts dels productors assegurables de conreus herbacis extensius que únicament poden contractar l’assegurança amb el mòdul 2 amb unes cobertures màximes del 70 %, ja que tenen assignat un nivell de risc superior a 7 (coeficient de taxa igual o superior a 1).

Tot i que en els Grups de Treball d’Assegurances Agràries vam presentar esmenes perquè les actualitzacions dels rendiments zonals per als diferents conreus s’haguessin implementat en la majoria dels municipis de Catalunya, la resposta d’ENESA va ser que no disposaven de dades suficients per atendre les nostres demandes i aplicar a tot el territori català aquests increments de rendiments zonals tants cops demanats.

Article publicat a La Terra núm. 419, del mes de novembre 2015. Font: Elaboració pròpia.