Actualitat

Canvis valors excreció nitrogen porcí, dietes i plans de gestió de les explotacions afectades pel tancament de les plantes d’assecatge de purins

S’ha publicat l’Ordre AAM/312/2014, de 15 d’octubre, per la qual s’estableixen els criteris per a l’aplicació dels nivells de reducció en l’excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l’alimentació que ha aprovat canvis en els següents aspectes:

 a) Reducció del valor estàndard d’excreció de nitrogen dels porcs d’engreix

El valor de 1,65 m3/plaça/any, que fins ara només era aplicable en granges noves o ampliacions de les existents, passa a ser aplicable a totes les explotacions si compleixen les tres condicions següents:

  • La menjadora té incorporat l’abeurador, o s’utilitza un sistema d’abeuratge del bestiar d’eficiència equivalent.
  • La neteja de la nau es fa amb un grup d’alta pressió (> 100 atmosferes) i baix cabal (< 25 l/minut).
  • Es disposa de comptador volumètric que permet conèixer els volums d’aigua consumits.

En cas contrari, s’aplica el valor de 2,15.

Per aplicar aquest valor cal presentar una modificació del pla de gestió de les dejeccions ramaderes.

b) Nivell 3 de reducció de nitrogen mitjançant les dietes

Nivell 3a: passa del 12-18% al 12-25%

Els fabricants de pinso han de presentar una declaració responsable al DAMM sobre els continguts de proteïna dels pinsos que subministren per als diferents trams de pes dels animals i el ramader ha de fer el càlcul individualitzat d’acord amb el mètode de càlcul de l’annex 1 de l’Ordre AMM/312/2014.

Nivell 3b: s’incrementa a reduccions superiors al 25%

L’ordre descriu de manera detallada la informació i metodologia dels estudis que ha de dur a terme el fabricant del pinso per assolir els nivells de reducció 3b.

Els ramaders poden modificar el pla de gestió de les dejeccions ramaderes per fer constar les reduccions de nitrogen mitjançant les dietes.

Els fabricants de pinsos hauran de comunicar al DAMM durant el mes de gener de cada any, la quantitat de pinsos per a la reducció de l’excreció nitrogenada comercialitzats i/o subministrats a cada explotació ramadera.

c) Transport de dejeccions per aplicacions a més de 10 km de les instal·lacions ramaderes d’origen

Els equips de transport de dejeccions ramaderes hauran d’anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d’adquisició i registre d’aquestes dades, que no en permeti la modificació.

Aquest nou requisit serà exigible en un termini de tres mesos en el cas d’explotacions ramaderes afectades pel tancament de les plantes d’assecatge de purins (a partir del 24 de gener de 2015), en el termini d’un any per les explotacions en zones vulnerables (a partir del 24 d’octubre de 2015) i de dos en la resta (a partir del 24 d’octubre de 2016).

d) Modificació dels plans de gestió de les dejeccions ramaderes de les explotacions ramaderes afectades pel tancament de les plantes d’assecatge de purins

Les explotacions ramaderes han de presentar una modificació del pla de gestió que, a més dels requisits que estableix el Decret 136/2009, d’1 de setembre, ha de complir:

  • En el cas d’aplicar els purins a terres no es poden trobar en cap pla de gestió en data 15 de febrer de 2014, llevat que la granja que les hi tingués hagi cessat en la seva activitat.
  • En el cas d’utilitzar terres, no poden fer ús del que preveu l’article 21.9 del Decret 136/2009, d’1 de setembre (aquest article preveu que excepcionalment les dejeccions es puguin aplicar en parcel·les no previstes en el pla de gestió, sempre que es compti amb l’autorització del cultivador, o que, excepcionalment, se’n realitzi una gestió diferent, i que es comuniqui a la direcció general competent en matèria d’agricultura i ramaderia).
  • Les granges afectades han d’aplicar un nivell de reducció en les dietes com més elevat millor i en cas de no poder-ho fer, justificar-ho. En aquest sentit, en la modificació del pla han de declarar el % de reducció de nitrogen mitjançant l’alimentació que apliquen i, en el cas de ser una explotació ramadera integrada, han de declarar que la integradora no li pot subministrar pinso amb una reducció de nitrogen més elevada.

A efectes del registre d’explotacions ramaderes, aquestes explotacions tenen un termini de tres anys (fins el 24 d’octubre de 2017) per poder acreditar un pla de gestió per la capacitat que consta inscrita en el registre. Mentrestant, el nombre d’animals que poden allotjar a l’explotació serà com a màxim el corresponent a la quantitat de nitrogen que permet gestionar en tot moment el pla.

Podeu consultar a l’enllaç el contingut complert de l’Ordre AAM/312/2014, de 15 d’octubre, per la qual s’estableixen els criteris per a l’aplicació dels nivells de reducció en l’excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l’alimentació.

 Per a qualsevol dubte o qüestió restem a la seva disposició