Actualitat

La cobertura de riscos en una explotació de boví

El mercat ofereix les pòlisses generals multirisc o les assegurances agràries, contractades amb Agroseguro i parcialment subvencionades. En escollir una assegurança, cal valorar el nombre del bestiar, el preu i les garanties.

Les explotacions de boví són negocis ramaders exposats a multitud de riscos accidentals que poden suposar una gran pèrdua econòmica. Segons la tipologia de l’explotació hi ha riscos específics: a les de llet, l’avaria o destrucció del robot de munyir, o a les explotacions de bestiar extensiu, la responsabilitat civil per danys causats en cultius de tercers.

Hi ha altres circumstàncies que poden influir en la cobertura dels riscos, com la situació geogràfica (acció del vent, riuades), l’afectació de malalties al bestiar o l’existència d’elements com palla, farratge, maquinària agrícola, etcètera.

L’assegurança per a una explotació de boví ha de ser un “vestit a mida” que tingui en consideració totes les característiques i, així, pugui respondre de manera adequada en cas d’accident.

GARANTIES DE LES PÒLISSES • Al mercat, hi ha una gran varietat d’assegurances que cobreixen edificacions, instal·lacions, maquinària, eines, mercaderies, etcètera, amb garanties per pal·liar econòmicament les pèrdues derivades de fets contemplats en els contractes. Per assegurar el bestiar, el mercat assegurador ofereix dues possibilitats: assegurances generals i agràries.

Les assegurances generals són pòlisses anomenades multirisc d’explotació. Les garanties referides al bestiar estan dins d’un compendi de garanties que afecten altres elements de l’explotació. Respecte del bestiar, cobreixen únicament fets accidentals. Poden tenir cobertures i franquícies diferents segons si el bestiar és estabulat, semiestabulat o extensiu. Cal tenir en compte que cada companyia pot oferir cobertures diferents.

Les assegurances agràries, contractades amb Agroseguro, tenen una part important del seu cost subvencionada per les administracions estatal i autonòmica. Cobreixen el bestiar i la pèrdua de qualitat de la llet, el sanejament, fets accidentals i/o certes malalties. Poden estar bonificades. Tenen unes garanties bàsiques (de contractació obligatòria) i unes garanties addicionals elegibles pel ramader en funció de la seva sensació de risc.

Cal pensar quina opció interessa més: assegurar el bestiar dins de la pòlissa multirisc o per Agroseguro, valorant el preu, les garanties, les franquícies, i el bestiar per a la indemnització en cas de sinistre.

Les preguntes que convé fer són: Tinc tots els riscos que em poden afectar coberts a la meva assegurança? Hi ha alguna particularitat de la meva explotació que no s’hagi tingut en compte? Si tinc diverses pòlisses, estic duplicant cobertures i pagant dues vegades pel mateix risc? Els gràfics mostren les cobertures més habituals per assegurar l’explotació de boví de carn o de llet.

Cal tenir en compte els capitals assegurats per a cada concepte. Si la suma assegurada és inferior al valor del bé sinistrat, l’entitat aplicarà l’anomenada regla proporcional, reduint la indemnització en la mateixa proporció que el capital assegurat sobre el valor real.

Altres paràmetres també influeixen molt en el fet que l’assegurança estigui ben contractada i funcioni correctament en cas de sinistre. Alguns d’aquests aspectes són les característiques constructives de les edificacions, les mesures de seguretat, la facturació, el nombre de caps de bestiar o l’existència de materials combustibles.

Com es pot veure, contractar una assegurança agrària o una assegurança d’explotació és complicat. Consulteu a un mediador d’assegurances especialista en temes agrícoles i ramaders per tenir una assegurança que realment s’adapti a les necessitats de la vostra explotació.

Article publicat a La Terra núm. 446, del mes de juny de 2018. Font: Elaboració pròpia