Actualitat

Comença la DUN 2015

Li recordem que aquest març s’inicia la Campanya DUN 2015 i el termini finalitza el 15 de maig.

Què és la DUN?

La declaració única agrària consisteix en una declaració anual que ha de realitzar la persona titular del’explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d’incloure la totalitat de la superfície, agrària, forestal iimproductiva, d’acord amb el SIGPAC, incloses aquelles parcel·les per les quals no es sol·liciti cap ajut, així comles dades de ramaderia que formin part de l’explotació. Una mateixa superfície no podrà estar inclosa endiferents declaracions.

Qui ha de presentar la DUN?

  • NOU! Les persones titulars d’explotacions agrícoles que realitzin la seva activitat dins la producció agrícola primària (excepte si només es produeix per l’autoconsum), ara també s’han d’inscriure al Registre General de la Producció Primària (REGEPA) a través de la DUN (per més informació vegeu el T’informem enviat el dia 10 de febrer de 2015 titulat Obligació d’inscriure al Registre General de la Producció Primària (REGEPA) o dirigiu-vos a les nostres oficines).
  • Titulars d’explotacions agràries que vulguin sol·licitar algun ajut dels que a continuació detallem o fer altres tràmits necessaris
  • Les entitats o agrupacions de productors que no siguin titulars d’explotacions agràries, però que vulguin demanar algun ajut dels que a continuació detallem o fer algun tràmit necessari.

Ajuts o tràmits vinculats a la presentació de la DUN

  • Ajuts directes de la PAC: Ajuts vinculats al pagament bàsic, component verd, pagament complementari pels joves i ajuts associats a la producció (arròs, proteics, fruita de closca i garrofes, llegums de qualitat, tomàquet per indústria, per explotacions ramaderes que mantenen vaques alletants, de boví d’engreis, d’oví, de cabrum i explotacions ramaderes amb drets especials sense hectàrees de pagament bàsic).
  • Ajuts del Contracte Global d’Explotació: Ajuts per a incorporació de joves a l’agricultora, ajuts per la competitivitat de les explotacions agràries (plans de millora), ajuts per la mitigació del canvi climàtic (inversions), ajuts per la diversificació de l’explotació agrària, ajuts per les zones amb limitacions naturals (zones de muntanya i zones desfavorides), ajuts agroambientals, ajuts per l’agricultura i la ramaderia ecològica.
  • Altres tràmits: sol·licitud o modificació de la qualificació d’explotació agrària prioritària (EAP), sol·licitud de modificació del SIGPAC, inscripció al registre de titularitat compartida de les explotacions agràries, declaració d’efectius produïts a l’OPFH (Organització de productors de fruita i hortalisses), declaració de productes genèticament modificats, comunicació al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris, inscripció o modificació al registre de plantacions fruiteres de Catalunya, declaració dels productors inscrits a DOP i IGP (no vínics), actualització de la titularitat del registre vinícola, itinerari formatiu, declaració de pastures d’oví i cabrum per càrrega ramadera ajut de compensació zones amb limitacions, notificar les dades de l’explotació per la inscripció al Registre General de Producció Agrícola (REGEPA), i altres tràmits.
  • Altres ajuts vinculats a la presentació de la DUN: ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya i ajuts per al foment de sistemes de producció de races autòctones en règim extensiu.

ORDRE AAM/31/2015 , de 19 de febrer, per la qual s’estableix la DUN 2015. DOGC nº 6820 de 27.02.2015

Per més informació podeu dirigiu-vos a les nostres oficines