Articles d'interès

Compensació al regadiu per la pujada de la tarifa elèctrica

Context • L’increment de la factura elèctrica ha incidit directament en l’augment dels costos de producció dels professionals agraris Mesures atenuants • L’Estat ha aprovat una rebaixa de l’impost especial sobre l’electricitat i una reducció de la fiscalitat

Evolució preu potència contractada

En els darrers temps, amb l’objectiu de compensar els efectes de la pujada de les tarifes elèctriques a determinades activitats, el Govern espanyol ha aplicat un paquet de mesures que suposen una reducció de la fiscalitat.

Un dels sectors beneficiats per aquestes mesures és l’agrari, i més concretament, els consumidors d’energia elèctrica per a sistemes de reg agrícoles.

Beneficiaris i mesures • Es poden acollir a aquestes mesures les empreses, entitats, agrupacions o particulars que siguin consumidors d’electricitat en sistemes de reg agrícola, ja sigui per bombeig d’aigua de pous, canals, basses, etcètera,  sempre que aquesta aigua es faci servir  per regar cultius.

Les mesures que ha endegat l’Executiu estatal són dues de complementàries: l’exempció del 85 % de l’Impost Especial sobre l’Electricitat [IEE] que s’aplica als regants i que pot comportar una reducció de la factura elèctrica de fins al
5 % del total si es compta l’efecte addicional que té la mesura sobre l’IVA; i la reducció de l’índex corresponent al règim d’estimació objectiva de l’IRPF (règim de mòduls) en determinats casos.

Exempció a l’IEE • Per poder gaudir de l’exempció del 85 % de l’Impost Especial sobre l’Electricitat [IEE], els regants han d’estar inscrits en un registre especial creat per a aquest efecte. Un cop realitzat aquest tràmit, l’Administració entregarà a l’interessat un codi personal sobre el qual caldrà informar la companyia subministradora d’electricitat perquè apliqui directament la reducció en les factures emeses.

En el cas que els beneficiaris d’aquesta mesura siguin Comunitat de Regants seran les mateixes entitats les que hauran de sol·licitar la inscripció al Registre; això les obligarà, a partir d’aquest moment, a presentar trimestralment el model 560 davant l’Agència Tributària en qualitat de contribuents de l’Impost Especial sobre l’Electricitat.

Cal tenir en compte que un requisit imprescindible per poder sol·licitar aquesta reducció és que els comptadors de consum hauran d’estar donats d’alta a nom del sol·licitant.

Reducció de l’índex de mòduls • La segona mesura fiscal relacionada amb els sistemes de reg agrícoles té a veure amb els índexs de mòduls aplicables en la declaració de la renda (IRPF). Es tracta d’una reducció del 20 % de l’índex corresponent a cada tipus de cultiu de regadiu, quan l’aigua provingui de sistemes de reg que consumeixen energia elèctrica per captar-la, elevar-la o bombejar-la.

Els cultius de secà no podran gaudir d’aquesta mesura, ni tampoc aquells que utilitzin sistemes de regadiu sense consum elèctric.

L’índex corrector, amb valor 0,80, s’aplicarà sobre el rendiment que resulti dels cultius realitzats en terres de regadiu per energia elèctrica. Quan no sigui possible delimitar aquest rendiment, l’índex s’aplicarà sobre el resultat de multiplicar el rendiment que provingui de tots els cultius pel percentatge que suposi la superfície dels cultius en terres de regadiu que utilitzin.

Per poder aplicar l’índex corrector s’han de complir dues condicions: en primer lloc, la mitjana diària de kw/h utilitzats en el mes de major consum elèctric ha de ser com a mínim la mitjana del consum elèctric diari, en termes d’energia facturada en 2,5 vegades superior a la mitjana diària de cadascun dels dos mesos amb menys consum elèctric; i, en segon lloc, que l’agricultor, o la comunitat de regants en la qual participa, estiguin inscrits al regsitre comentat anteriorment.

Aquesta mesura no compensa totalment l’augment del cost de l’energia elèctrica que s’ha produït en els darrers anys, però, almenys, aconsegueix reduir la pèrdua de competitivitat que han patit les explotacions que tenen sistemes de reg pel consum elèctric elevat.

Article publicat a La Terra núm. 423, del mes de març 2016. Font: Elaboració pròpia.