Actualitat

Compensacions al regadiu per la pujada de la tarifa elèctrica

Reducció • Els consumidors d’electricitat per regar cultius tindran una exempció del 85 % de l’Impost Especial sobre Electricitat i una reducció del règim d’estimació objectiva de l’IRPF IRPF • S’aplica un índex corrector sobre la base del rendiment dels cultius

En els darrers temps, el Govern central, amb l’objectiu de compensar els efectes de la pujada de les tarifes elèctriques sobre determinades activitats, ha aplicat un paquet de mesures que suposen una reducció de la fiscalitat suportada per aquests conceptes en determinats sectors. Un dels sectors beneficiats per aquestes mesures és el sector agrari, més concretament aquells consumidors d’energia elèctrica per sistemes de reg agrícoles.

Es poden acollir a aquestes mesures les empreses, entitats, agrupacions o particulars que siguin consumidors d’electricitat en sistemes de reg agrícola, ja sigui per bombeig d’aigua de pous, canals, basses, etcètera, sempre que aquesta aigua es faci servir  per regar cultius.

Les mesures engegades són dues de complementàries, l’exempció del 85 % de l’Impost Especial sobre l’Electricitat [IEE], aplicat als regants, i la reducció de l’índex corresponent al règim d’estimació objectiva de l’IRPF (Règim de Mòduls) en determinats casos.

IEE • L’exempció de l’Impost Especial sobre l’Electricitat pot comportar una reducció de la factura elèctrica de fins al 5 % del total si es compta l’efecte addicional que té la mesura sobre l’IVA.

Per obtenir aquesta exempció, els regants hauran d’estar inscrits en un registre especial creat a tal efecte. Un cop realitzat aquest tràmit, l’Administració lliurarà a l’interessat un codi personal sobre el qual caldrà informar a la companyia subministradora d’electricitat perquè apliqui directament la reducció en les factures emeses.

En el cas que els beneficiaris d’aquesta mesura siguin Comunitat de Regants seran les mateixes entitats les que hauran de sol·licitar la inscripció al registre. Això les obligarà, a partir d’aquell moment, a presentar trimestralment el model 560 davant l’Agència Tributària en qualitat de contribuents de l’Impost Especial sobre l’Electricitat.

Cal tenir en compte que un requisit imprescindible per poder sol·licitar aquesta reducció és que els comptadors de consum hauran d’estar donats d’alta a nom del sol·licitant.

IRPF • La segona mesura fiscal relacionada amb els sistemes de reg agrícoles té a veure amb els índexs de mòduls aplicables en la declaració de la renda [IRPF]. Es tracta d’una reducció del 20 % de l’índex corresponent a cada tipus de cultiu de regadiu, quan aquesta aigua provingui de sistemes de reg que consumeixen energia elèctrica per captar-la, elevar-la o bombejar-la.

No obtindran aquesta mesura els cultius de secà ni aquells que utilitzin sistemes de regadiu sense consum elèctric.

L’índex corrector, amb valor 0,80, s’aplicarà sobre el rendiment que resulti dels cultius realitzats en terres de regadiu per energia elèctrica. Quan no sigui possible delimitar aquest rendiment, l’índex s’aplicarà sobre el resultat de multiplicar el rendiment que provingui de tots els cultius pel percentatge que suposi la superfície dels cultius en terres de regadiu que utilitzin.

Per poder aplicar l’índex corrector s’han de complir dues condicions. En primer lloc, que la mitjana diària de KW/h utilitzats en el mes de major consum elèctric ha de ser com a mínim la mitjana del  consum elèctric diari, en termes d’energia facturada en 2,5 vegades superior a la mitjana diària de cadascun dels dos mesos amb menys consum elèctric. En segon lloc, que l’agricultor, o la comunitat de regants amb la qual participa, estiguin inscrits al regsitre esmentat.

Aquesta mesura no compensa totalment l’augment del cost de l’energia elèctrica que s’ha produït en els darrers anys, però almenys aconsegueix reduir la pèrdua de competitivitat patida per les explotacions que tenen sistemes de reg amb un consum elèctric elevat.

Article publicat a La Terra núm. 433, del mes de febrer 2017. Font: Elaboració pròpia.