Articles d'interès

Compliment de la normativa de Condicionalitat

Assessorament • El coneixement de la condicionalitat ajuda a millorar la traçabilitat del sistema de producció
PAC 2014 • La reforma de la Política Agrícola Comuna reforçarà els sistemes de producció respectuosos amb el medi ambient.

Compliment de la normativa de CondicionalitatLes últimes reformes de la PAC mostren una major sensibilització cap als efectes que l’activitat agrària causa sobre el medi ambient, la salut pública i la sanitat dels animals, entre altres. Segons la Comissió Europea, la Condicionalitat és tota aquella normativa d’obligat compliment que fa referència a la producció d’aliments respectant els requisits legals de gestió i tenir cura de l’explotació tant des del punt de vista productiu com ambiental. Des del 2005 les explotacions agrícoles i ramaderes han de complir tots els requisits que comprèn la normativa de Condicionalitat per percebre íntegrament l’ajuda de la Política Agrícola Comuna. En el cas que les explotacions no compleixin la condicionalitat, són susceptibles de ser penalitzades i que se’ls apliqui uns percentatges de reducció sobre l’import total de pagaments directes i de determinats ajuts de desenvolupament rural.

El Departament d’Agricultura realitza inspeccions des del 2005 per comprovar que s’aplica la normativa de Condicionalitat. La incidència econòmica a les explotacions ha estat la següent: de la campanya 2005 a la 2008, hi va haver una evolució creixent del nombre d’expedients incorrectes en termes de condicionalitat; el 2009, el nombre d’expedients sancionats va disminuir per ser el primer any en què es va començar a aplicar el terme “incompliments menors”; i els anys posteriors (2010-2011) va tornar a augmentar, ja que, les explotacions a les quals l’any anterior no se’ls va aplicar una reducció dels ajuts per incompliments menors tornen a tenir revisió per comprovar que s’hagi posat remei a l’ incompliment.

El sistema d’assessorament realitzat per les Entitats d’Assessorament té l’objectiu principal de sensibilitzar els agricultors sobre la importància de portar a terme els requisits sobre la normativa de condicionalitat. El  2010, a Catalunya, Agroxarxa va realitzar un total de 58 assessoraments tècnics, 207 assessoraments tecnicoeconòmics i 45 assessoraments tecnicoeconòmics amb gestió analítica i financera. L’any posterior, el 2011, i va haver 52 assessoraments tècnics, 126 assessoraments i 66 assessoraments tecnico econòmics amb gestió analítica i financera, la qual cosa ens indica la importància de l’assessorament en Condicionalitat en l’àmbit català.

Des de la demarcació de Girona, Agroxarxa, com a entitat d’assessorament integral d’Unió de Pagesos, dóna assessorament a unes 80 explotacions amb l’objectiu de millorar-ne la gestió tècnica i la competitivitat. Alhora que evita que l’ incompliment d’algun punt de la normativa es pugui percebre com una reducció del ajuts de la PAC.

Les dades de l’oficina d’Agroxarxa de Girona indiquen que cada vegada hi ha més clients interessants a rebre un suport per portar a terme la normativa de Condicionalitat [vegeu el gràfic]. L’augment del nombre d’explotacions que actualment reben el servei d’assessorament és degut, en part, al fet que molts d’ells són clients que repeteixen un segon i tercer any el servei d’assessorament. Aquestes explotacions, en la seva majoria amb activitat ramadera,  han observat que el coneixement de la normativa de Condicionalitat ajuda a la millora en la traçabilitat del sistema de producció, el qual permet donar una major  garantia de seguretat alimentària envers el consumidor. D’altra banda, l’assessorament en les tasques de gestió tècnica afavoreix la millora en la rendibilitat i una major eficiència de la producció.

Per concloure, és important incidir en la importància de conèixer la normativa en aquests àmbits, ja que no deixa de ser un factor determinant per poder continuar percebent les ajudes de la PAC en un futur. I cal tenir en compte que a la propera reforma de la PAC prevista per al 2014 es reforçarà probablement la pràctica de sistemes de producció respectuosos amb el medi ambient.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.