Actualitat

Assegurança de collita

Compliment Pagament Verd

El 30 de juny es va publicar el Reglament (UE) 2017/1155 que modifica les normes de pagament verd a partir de la pròxima campanya DUN 2018.

Les principals novetats establertes a nivell comunitari son respecte a les Superfícies d’Interès Ecològic (SIE):

  1. Prohibició d’aplicar qualsevol tipus de producte fitosanitari en les superfícies que es vulguin computar com a Superfícies d’Interès Ecològic (cultius fixadors de nitrogen i guarets, SIE).
  2. A les terres de guaret continua sense estar permesa la producció agrícola ni en general cap activitat agrària. Cada estat membre fixarà el període, que no podrà ser inferior a sis mesos, durant el qual les terres hauran de quedar en guaret.
  3. Permetre la sembra de cultius fixadors de nitrogen barrejats amb altres cultius que no ho siguin, sempre que predominin els primers.
  4. Es permet que les superfícies amb cultius fixadors de nitrogen que computin com a SIE puguin anar seguides en la rotació de conreus per una altre conreu fixador de nitrogen.
  5. Es manté la prohibició de deixar en guaret les superfícies amb cultius fixador de nitrogen que l’any anterior van computar com a SIE.

A més, no hi haurà ajudes per a les parcel·les que portin declarades de guaret més de 5 anys, per constituir una situació d’elevat risc d’abandonament.