Actualitat

Compostatge de fems a l’explotació

Avantatges: el compostatge elimina les males olors gràcies a l’estabilització de la matèria orgànica, i en redueix el pes i el volum.

Requisits: Agricultura demana a l’explotació un volum d’emmagatzematge un 25 % inferior al del requeriment estàndard.

El compostatge és el procés de transformació d’un o més subproductes orgànics sòlids en un producte estabilitzat, i es realitza en condicions controlades de temperatura i humitat per microorganismes en presència d’oxigen.

Per al compostatge de fems és recomanable la barreja amb altres subproductes (restes llenyoses, serradures, palla), que actuen com a materials estructurants de la pila de compost, aporten una millor estructura de la massa i n’afavoreixen l’esponjositat, de manera que assegurem la presència d’oxigen a tots els racons de la pila i afavorim l’intercanvi de gasos. Amb la barreja també millorem la relació carboni/nitrogen (C/N) del compost, incrementant el contingut de carboni del compost, cosa que ens permet accelerar el procés de compostatge i evita la pèrdua excessiva de nitrogen a l’atmosfera en forma d’amoníac (NH3). La relació C/N s’hauria de situar al voltant de 25-35 a l’inici del procés.

La zona habilitada per realitzar el compost ha de ser un lloc amb la solera impermeable, i si és descoberta cal que hi hagi un sistema de recollida de lixiviats. Hi ha dos mètodes de compostatge: el de piles dinàmiques, en el qual hi proporcionem l’oxigen voltejant el material, i el de piles estàtiques, en el qual proporcionem l’oxigen insuflant aire a les piles mitjançant uns ventiladors que es connecten a canonades perforades situades a la base de la pila. El procés de compostatge té principalment dues etapes diferenciades: la de descomposició, que pot durar entre un i tres mesos, segons els materials inicials, i es caracteritza per l’assoliment d’altes temperatures, volteigs freqüents i normalment addició d’aigua, i l’etapa de maduració, que pot durar entre dos i quatre mesos i es caracteritza per baixes temperatures i baixa freqüència de volteigs i d’addició d’aigua.

Els avantatges del compostatge i el compost són l’eliminació de pudors gràcies a l’estabilització de la matèria orgànica, la reducció del pes i el volum, l’eliminació de patògens i males herbes, l’estalvi de fertilitzants minerals, la millora de les propietats físiques del sòl, on s’incrementa la matèria orgànica, i la de la microbiologia del sòl, entre altres.

CERTIFICACIÓ I ANALÍTIQUES • La legislació actual ja contempla el compostatge en origen, a les explotacions ramaderes, dels fems que es produeixen i on s’especifica que el compost ha d’assolir un grau de maduresa de III-IV, segons el mètode Rottegrade, que haurà de certificar una entitat ambiental de control degudament acreditada i s’haurà de complementar amb quatre analítiques el primer any i dues analítiques els anys subsegüents. Aquestes analítiques, com a mínim han de contenir els paràmetres següents: grau de maduresa, humitat, pH, conductivitat elèctrica, sòlids volàtils, nitrogen total, nitrogen amoniacal, nitrat i fòsfor.

Des del punt de vista administratiu, el Departament d’Agricultura requerirà a l’explotació que composti un volum d’emmagatzematge un 25 % inferior al del requeriment estàndard i es considerarà que el compost té unes pèrdues tècniques del 15 % en nitrogen; per tant, necessitarà un 15 % de superfície de terres conreables menys. Els tràmits necessaris per legalitzar un compostatge dels fems a l’explotació consisteixen a incorporar el canvi que comporta el compostatge a l’autorització, llicència o comunicació ambiental segons s’escaigui, i inscriure l’establiment en el Registre de subproductes animals i productes derivats no destinats a consum humà [SANDACH], a l’Agència Catalana de Residus. Si a més es vol comercialitzar el compost com a fertilitzant orgànic, caldrà fer una inscripció en el Registre de Productes fertilitzants del Ministeri d’Agricultura.

Article publicat a La Terra núm. 447, del mes de juliol-agost de 2018. Font: Elaboració pròpia