Articles d'interès

Compte enrere per adaptar-se a la reforma fiscal

Nova obligació • Les Societats Civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil hauran de tributar per l’Impost sobre Societats a partir del 2016

Abans d’acabar l’any • Les Societats Civils haurien de fer un estudi per saber com els afecta la nova normativa.

En les properes setmanes comença el compte enrere per adaptar les societats civils a la nova legislació vigent a partir de l’1 de gener del 2016. En aquesta data entrarà en vigor la nova Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats, que introdueix com a novetat més destacada la consideració com a contribuents de l’Impost sobre Societats aquelles Societats Civils que tinguin personalitat jurídica i objecte mercantil.

En conseqüència, totes les societats civils que compleixin aquests dos requisits es veuran obligades, a partir de l’exercici 2016, a tributar per l’impost sobre societats, i tindran una fiscalitat i unes obligacions comptables molt similars a les Societats Mercantils de responsabilitat limitada.

Des de l’aparició de la reforma fiscal hi ha hagut dubtes sobre la seva aplicació, així com sobre la interpretació dels conceptes de personalitat jurídica i objecte mercantil aplicat a les Societats Civils. En les darreres setmanes, però, estan apareixent una sèrie de consultes vinculants que busquen aclarir aquests conceptes.

418_LT_OCT_15_formes_juridiques_impostos
A efectes de considerar si una societat civil ostenta personalitat jurídica, al marge de discussions doctrinals, en sentit pràctic, l’Administració d’Hisenda  considerarà que totes les societats civils que hagin aportat davant l’Administració Tributària la documentació corresponent a la constitució de l’entitat per a l’obtenció d’un NIF sota el qual operar, tindran la consideració d’entitats amb personalitat jurídica.

Addicionalment, s’entendrà per objecte mercantil la realització de qualsevol activitat econòmica de producció de béns, intercanvi o prestació de serveis en el mercat en tots aquells sectors que no estiguin explícitament exclosos de l’àmbit mercantil. En queden excloses aquelles entitats que realitzin activitats exclusivament agràries, ramaderes i forestals, també les que realitzin activitats professionals.

Les opcions que tindran aquelles societats que per les seves característiques compleixin els requisits de personalitat jurídica i objecte mercantil seran bàsicament tres.

En primer lloc, que continuïn operant sota la forma jurídica de Societat Civil i passin a ser contribuents de l’Impost sobre Societats i compleixin amb les obligacions comptables i registrals que se’n deriven. En segon lloc, transformar la Societat Civil en una Societat de Responsabilitat Limitada. I en tercer lloc dissoldre la Societat Civil, ja sigui per extingir-ne l’activitat o bé perquè aquesta sigui realitzada de manera individual per un o més dels socis de l’entitat dissolta.

Sigui quina sigui l’opció triada en cada cas, aquesta comportarà implicacions diverses. Tant si continuen sota la forma de societat civil com si es transformen en societats mercantils deixaran d’atribuir els seus rendiments de forma proporcional a la participació dels socis a través de la declaració de la renda de cadascun d’ells, com feien fins ara.

Aquelles societats que es dissolguin, sempre que ho facin dins dels 6 primers mesos de l’any 2016, podran acollir-se al règim transitori aprovat a aquests efectes que permet eludir la tributació per l’Impost sobre Operacions Societàries i aplicar un règim favorable pel que fa als guanys patrimonials que es puguin posar de manifest a la declaració de renda dels socis pel fet de la dissolució.

Ateses les consideracions anteriors, serà imprescindible per a totes aquelles societats que operin sota la figura de Societat Civil realitzar un estudi de com els afecta la nova norma i, si fos el cas, adaptar-s’hi per minimitzar-ne els efectes, en especial les explotacions agràries, atès que, al marge de les implicacions en matèria fiscal, comptable i laboral, caldrà tenir molt en compte els efectes sobre els ajuts relacionats d’aquestes operacions.

Aquest últim trimestre de l’any és el moment de fer totes les accions necessàries per adaptar-se a cada cas i poder començar el 2016 amb totes les garanties. Estem a la seva disposició a les nostres oficines.

Article publicat a La Terra núm. 418, del mes d’octubre 2015. Font: Elaboració pròpia.

Un pensament quant a “Compte enrere per adaptar-se a la reforma fiscal”

Els comentaris estan tancats.