Articles d'interès

Concordança gràfica: Registre i Cadastre

• La reforma de la Llei hipotecària ha introduït l’obligació de fer constar la representació gràfica de la finca al Registre.

El 25 de juny es va publicar la Llei 13/15 de reforma de la Llei hipotecària i del Cadastre, que va entrar en vigor l’1 de novembre.

El Registre de la Propietat i el Cadastre són institucions de naturalesa diferenciada però que recauen sobre un mateix àmbit: la realitat immobiliària. L’objectiu de la reforma és el de coordinar i millorar la seva relació, a la vegada que persegueix que s’incrementi la seguretat jurídica, ja que, a partir d’ara, serà més fiable la informació de què disposen aquests dos organismes, i també simplifica al ciutadà els tràmits administratius perquè elimina, en molts casos, la necessitat d’aportar informació ja presentada.

La reforma també pretén la desjudicialització dels procediments que regula de nou, bo i eliminant la intervenció dels òrgans judicials i potenciant l’actuació notarial i registral. També s’aprofita per modernitzar els procediments, millorant i actualitzant els mitjans de publicitat i buscant més agilitat en afavorir les relacions entre notaries i registres. Per acabar, un altre aspecte important és que la reforma incorpora el codi registral únic, un codi que cada finca ha de tenir i que la identificarà, no només en un registre determinat, sinó també en l’àmbit nacional, com un DNI de la finca, que també es farà constar al Cadastre.

Representació gràfica al registre • La principal novetat que introdueix la reforma és l’obligatorietat de fer constar al Registre la representació gràfica de la finca en les operacions que suposin una reordenació dels terrenys, com ara, en immatriculacions, operacions de parcel·lació urbanística, reparcel·lacions, segregacions, divisions, agrupacions o agregacions, expropiació o delimitacions de finques que determinin una reordenació dels terrenys. En aquests casos, la inscripció s’haurà d’acompanyar amb una representació gràfica georeferenciada de la finca que completarà la descripció literal; això significa que caldrà incloure les coordenades georeferenciades dels seus vèrtexs. En aquest sentit, la base ordinària de la representació gràfica serà la cartografia cadastral, tot i que en casos de falta de concordança entre Registre i Cadastre o en casos de reordenació dels terrenys que alterin el Cadastre s’admetrà una representació gràfica alternativa.

Cal tenir en compte que, atesa la reforma, al Registre s’hi haurà de fer constar, a més de la referència cadastral, si aquesta està coordinada gràficament amb el Cadastre o no ho està.

La conseqüència del fet que la inscripció estigui ben feta o mal feta és molt transcendent, ja que la norma incorpora que es presumirà davant de tercers que la finca objecte d’inscripció té la ubicació i la delimitació geogràfica expressada a la representació gràfica cadastral que ha quedat incorporada o l’alternativa. És a dir, fins ara es donava presumpció de veracitat a la descripció literal de la finca i al titular inscrit, i ara s’estenen els efectes de la presumpció a la ubicació de la finca i a la seva delimitació.

Article publicat a La Terra núm. 421, del mes de gener 2016. Font: Elaboració pròpia.