Articles d'interès

La concordança del registre amb la realitat de les finques

Llei nova • El novembre del 2015 entrarà en vigor la nova llei de jurisdicció voluntària
Agilitat • Juntament amb la modificació de la Llei hipotecària i la Llei del cadastre, agilitzaran els procediments de concordança del Registre de la Propietat amb la realitat.

Amb l’aprovació, l’any 2000, de la Llei d’enjudiciament civil es va atorgar al legislador el mandat de modificar la Llei de la jurisdicció voluntària, de manera que s’ajustés a la realitat de la societat actual. Ha calgut el transcurs de 15 anys perquè aquesta Llei veiés la llum.

Un dels objectius principals de la reforma és la desjudicialització de gran part dels assumptes que fins ara requerien decisió judicial; així, permet la participació d’altres agents que contribueixen a agilitzar molts assumptes que, d’altra manera, s’haurien quedat aturats al Jutjat a l’espera de resolució.

Ja s’ha escrit molt sobre les novetats més destacades d’aquesta Llei; per exemple, entre les més cridaneres, la possibilitat que atorga als notaris de celebrar matrimonis i de divorciar parelles sense fills i de mutu acord [vegeu l’article d’Assessoria Jurídica, pàgina 28].

En canvi, s’ha escrit poc sobre un altre efecte que és de gran interès per al món agrari i que té a veure amb la modificació de la Llei hipotecària i la Llei del cadastre. I és que aquestes dues lleis han sofert canvis substancials pel que respecta al títol ‘Concordança del registre amb la realitat’.

Divergència • Un dels grans problemes de les finques rústiques és que la descripció que consta al Registre de la propietat –en el cas que hi estiguin inscrites— i la realitat de la finca no s’assemblen en res. Això passa majoritàriament perquè, en molts casos, o bé s’inscrivia menys superfície de la real, o bé perquè no s’inscrivien els boscos, o, en altres casos, perquè no s’havia produït cap canvi en la descripció de la finca i els límits no es coneixien. La qüestió és que intentar identificar una finca registral amb la seva realitat és una feina, moltes vegades, impossible.

Fins ara, per poder ajustar la descripció registral amb la realitat física, el propietari que ho volia fer requeria que fos un jutge el qui resolgués sobre aquesta qüestió, i s’efectuava mitjançant un procediment de jurisdicció voluntària; es negava, per tant, la capacitat dels notaris per dur a terme aquesta feina.

Menys temps, més eficiència • Doncs bé, a partir de l’1 de novembre, quan entri en vigor la nova Llei de la Jurisdicció voluntària i les modificacions de la Llei hipotecària i de la Llei del cadastre, els expedients per ajustar el registre amb la realitat es podran tramitar davant del notari de la subscripció d’on se situa la finca. Ens referim, bàsicament, als expedients de domini, als expedients d’excés de cabuda, d’immatriculació i de tracte successiu. En aquests tipus d’expedients, tot i que no hi havia confrontació amb tercers ni conflictivitat, la llei exigia la resolució d’un jutge.

Immatricular una fincaAixí, amb l’entrada en vigor de la reforma de la Llei hipotecària, tots aquests expedients es tramitaran a través del notari amb la col·laboració del registrador de la propietat i del Cadastre, un fet que entenc que suposarà una agilització de tots aquests assumptes; sens dubte és, doncs, una bona notícia, ja que fins ara, segons els jutjats, un expedient de jurisdicció voluntària d’aquestes característiques podia trigar fins a quatre anys a resoldre’s.

Una altra gran reforma es refereix a la Llei del cadastre. S’ha vist la necessitat que cadastre i registre de la propietat col·laborin més estretament en la realitat immobiliària. A partir del novembre, doncs, el Registre i el Cadastre hauran de compartir la informació, de manera que  la que aparegui als dos registres, tot i tenir objectius diferents, sigui la mateixa. A més, es permetrà als registres poder accedir a un altre tipus d’informació, com la urbanística, de la qual disposen els ajuntaments, i també, la base de la descripció de la realitat en el Registre de la Propietat es farà sobre la base de la fitxa cadastral.

En l’àmbit immobiliari, aquestes reformes seran una revolució en el sentit que permetran ajustar la descripció que consta al Registre de la propietat amb la realitat fàctica de les finques; i permetrà fer-ho d’una manera més àgil i econòmica per als propietaris. Al seu torn, els Jutjats es dedicaran als assumptes on hi hagi contradicció i conflicte.

Article publicat a La Terra núm. 417, del mes de setembre 2015. Font: Elaboració pròpia.