Actualitat

Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya (2012-2014)

El passat 31 de maig es va arribar a un acord entre els representants dels sindicats agraris i els dels sindicats obrers per signar el nou conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya per un període de tres anys, de gener 2012 a desembre 2014.

Li relacionem les principals novetats:

Augment salarial:  s’estableix per l’any 2012 un increment del 0% en relació a la taula salarial 2011.

  • Pel 2013 s’estableix un increment del 0,7% aplicat a les taules del 2012.
  • Pel 2014 s’estableix un increment del 0,8% aplicat a les taules del 2013.

Així el preu/hora temporer s’estableix en 6,01 euros/hora bruts pel 2013, i en 6,06 euros/hora bruts pel 2014.

Vacances: la situació d’incapacitat temporal (IT) amb origen anterior a l’iniciï del període de vacances establert per a cadascun dels treballadors, donarà dret a assenyalar un nou període a partir de la data d’alta, encara que durant la IT s’hagués esgotat l’any natural en el qual s’han generat les vacances i s’hagin de fer l’any següent.

Roba de treball: les empreses facilitaran als seus treballadors roba de treball adequada, en la proporció de dos equips d’estiu i dos d’hivern per a cada anualitat.

Assegurança de mort o invalidesa per accident de treball: s’incrementa la cobertura a 18.000 euros per mort o invalidesa per accident de treball

Ultractivitat del conveni: el període de pròrroga que s’estableix des que finalitza la vigència d’un conveni col·lectiu fins que se n’acorda un altre, s’amplia en 6 mesos respecte als 12 mesos que estableix la normativa actual, quedant així prorrogat en 18 mesos.

En relació a l’augment salarial, els que actualment teniu treballadors, podreu comprovar que aquest ja l’hem reflectit als fulls de salari d’aquest mes de JUNY 2013.

conveni_collectiu