General

Danys coberts per les assegurances agràries: sequera

Un any més, Catalunya pateix una forta sequera continuada que ha afectat, i pot continuar afectant, d’una manera més o menys important a totes les explotacions agropecuàries de secà de Catalunya. Un cop més, s’ha posat de manifest la gran necessitat que té la pagesia de tenir una assegurança agrària que cobreixi d’una manera eficaç totes les pèrdues que es poden produir en la seva explotació degudes a les diferents adversitats climàtiques.

De totes maneres, hem de ser conscients que el dany per pedra és el principal risc que tots els pagesos tenen molt clar que queda cobert en les diferents línies d’assegurances agràries. És per aquest motiu que, en general, en el moment de contractar l’assegurança es busca la modalitat de contractació amb la millor cobertura per a la pedra i a un preu més barat.

En sectors productius com el de la fruita dolça, fruita seca i oliveres, riscos com la gelada i/o la falta de quallat estan molt interioritzats a nivell de cobertures de les assegurances. Aquests assegurats tenen clar que en cas de sinistre els danys poden ser molt importants de manera que poden fer trontollar la viabilitat de l’explotació i és en el moment de la contractació que els productors poden elegir si la volen tenir coberta o no.

Uns altres danys que sempre queden coberts en totes les línies d’assegurances agrícoles són els produïts pels riscos excepcionals que serien:

 • Fauna silvestre
 • Incendi
 • Inundació-pluja torrencial
 • Pluja persistent
 • Vent huracanat

Quedant coberts aquests danys sempre que siguin superiors al 20%.

Després d’aquestes nocions generals sobre els riscos que es poden cobrir en l’assegurança agrària, em voldria centrar en les cobertures que determinades línies d’assegurances agràries donen als danys per sequera. S’ha de tenir en compte que aquesta garantia no queda coberta per a tots els conreus i en els conreus que queda coberta ho fa amb unes condicions determinades:

 • La primera de les condicions és que l’assegurat no pot incloure a l’assegurança lliurement les produccions a les que vol donar cobertura per sequera, és el Ministerio de Agricultura a través d’ENESA qui determina els criteris i les produccions que cada productor pot assegurar.
 • Un aspecte a tenir en compte és la cobertura que hi ha pel risc de sequera; és a dir, quins són els danys que en el total de l’explotació s’han de patir respecte a la producció assegurada per resultar el sinistre indemnitzable. A partir de la passada campanya, i per a determinats conreus, es dóna un nivell superior de cobertura a assegurats amb bonificacions.
 • Un altre aspecte que es propi de cada assegurat i que varia en funció de la sinistralitat que s’ha tingut pels danys de sequera és la prima. Aquesta prima calculada per Agroseguro és la que determina el cost base de l’assegurança, i a partir d’aquí es van aplicant les bonificacions o recàrrecs i les subvencions de les diferents administracions publiques, donant a lloc el cost final de l’assegurança.

D’aquesta manera, per un mateix conreu no es pot fer cap comparació de preus ni cobertures ni produccions entre dues explotacions de diferents assegurats, ja que les condicions d’assegurament són pròpies per a cada assegurat.

Els principals conreus que actualment tenen cobertures pels danys de sequera són:

 • Tots els conreus herbacis de secà:
  • Cereals d’hivern: blat, ordi, civada, sègol i triticale.
  • Lleguminoses: tramussos, cigrons, pèsols secs, faves, favons, mongetes, llenties, veces i erbs.
  • Oleaginoses: gira-sol, colza i lli.
 • Oliveres
 • Fruita seca
 • Raïm per a vinificació
 • Pastures

Pel que fa a l’assegurança de compensació de pèrdua de pastures cal puntualitzar que és l’única assegurança que el pèrit d’Agroseguro no va a les parcel·les de l’explotació per valorar els danys que la sequera ha produït a les pastures. La quantificació de disminució de la quantitat de farratge es realitza per teledetecció amb les lectures que cada 10 dies realitza un satèl·lit i que serveixen per comparar el nivell de vegetació de cada zona respecte a la mitjana dels darrers anys.

És una tasca de la Unió de Pagesos de Catalunya vetllar perquè l’assegurança doni cobertura i indemnitzi les pèrdues que realment ha sofert l’assegurat així com presentar propostes per tal de millorar les diferents línies d’assegurança com poden ser:

 • Millores en les cobertures pels danys de sequera en l’assegurança de conreus herbacis de secà incrementant els rendiments assegurables i els percentatges de cobertura.
 • En el cas de la fruita seca per aquesta propera campanya, la incorporació d’unes cobertures i rendiments molt adaptades a les noves plantacions d’ametllers realitzades amb varietats noves de floració molt més tardana on s’aplicarà una prima molt més econòmica.
 • En l’assegurança de compensació de pèrdua de pastures s’han establert 2 nous nivells de cobertura de manera que es detecti i indemnitzi més aviat el dany com a conseqüència de la sequera. En aquesta línia també s’ha incorporat una nova taula de compensació per les desenes amb sinistre de manera que la indemnització que percebrà l’assegurat serà superior.