Actualitat

El DARP convoca el repartiment de 225 ha. de nous drets de vinya

El termini de sol·licitud s’inicia el proper 15 de setembre.

El passat divendres 4 de setembre de 2015, el DARP va publicar la Resolució ARP/1970/2015, de 26 d’agost, per la qual es convoca la concessió i el repartiment de drets de nova plantació de vinya per a la campanya 2015-2016.

  • SUPERFÍCIE A REPARTIR: 225 hectàrees
  • SUPERFÍCIE MÀXIMA PER VITICULTOR: 3 hectàrees
  • TERMINI DE SOL·LICITUD: 15 SETEMBRE – 5 OCTUBRE 2015

GRUPS DE PRIORITATS QUE PODEN SOL·LICITAR AQUESTS DRETS:

Grup 1: Joves agricultors/es (JA) que estiguin donats d’alta al règim de la Seguretat Social del treballadors per compte propi o autònoms, en el moment de presentar l’ajut.

Grup 2: Persones agricultores titulars d’explotacions agràries prioritàries (EAP), registrades al DARP .

En cas que diversos sol·licitants pertanyents al mateix grup de prioritat hagin demanat la mateixa superfície, la concessió es farà a prorrata entre tots ells.

Cal recordar que a partir de l’1 de Gener de 2016 només podran obtenir-se noves autoritzacions de plantació de vinya a través dels repartiments anuals que en faci l’administració, d’acord amb els criteris establerts al nou Reial Decret 740/2015, de 31 de juliol, pel que es regula el potencial de producció vitícola i es modifica el Reial Decret 1079/2014, de 19 de desembre, per l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola.

El CRITERI D’ADMISSIBILITAT de les noves autoritzacions serà:

Que el sol·licitant tingui a la seva disposició per qualsevol règim de tinença la superfície agrària per la qual sol·licita l’autorització a la comunitat autònoma a la qual vol plantar. Per a comprovar aquest criteri el DARP tindrà en compte el REGEPA.

Els CRITERIS DE PRIORITAT seran:

a) Persona física o jurídica que l’any de presentació de la sol·licitud no tingui més de 40 anys i sigui un nou viticultor, entenent com a nou viticultor la persona que planti vinyes per primera vegada (no haver estat mai titular de vinyes al RVC) i estigui establert en qualitat de cap d’explotació (assumpció del risc empresarial de l’explotació).

b) Sol·licitants que en el moment d’apertura del termini de sol·licituds no tingui plantacions de vinya sense autorització o sense dret de plantació.

drets de plantació