Articles d'interès

Davant un sinistre i corresponent taxació

Assegurança agrària • Repassem el seguit d’aspectes que cal tenir en compte a l’hora de comunicar un sinistre i fer-ne la taxació.
Agrícola • Si els cultius es veuen danyats per un risc cobert per la pòlissa, cal seguir uns passos per declarar el sinistre

Una de les informacions que s’haurien de tenir clares després d’haver contractat una pòlissa d’assegurança agrària és quins passos i terminis s’han de seguir a l’hora de declarar un sinistre i quins drets i obligacions comporten. En primer lloc s’han de diferenciar els sinistres que s’han de declarar en les assegurances de bestiar (entre les quals hi ha les assegurances de vida i les de retirada i destrucció de cadàvers) i els que s’han de declarar en les assegurances agrícoles.

Bestiar •  En les assegurances de bestiar, la comunicació del sinistre la realitza directament el ramader a Agroseguro, bé a través del lloc web, seleccionant en el menú principal la pestanya “Avisos retirada”, per sol·licitar únicament la retirada d’animals morts en l’explotació, o bé per telèfon per comunicar sinistres d’assegurances de vida i/o retirada d’animals morts en l’explotació [vegeu quadre].

Assegurança agrícola • En canvi, quan un pagès contracta una assegurança agrària per cobrir els danys climàtics dels conreus i l’explotació es veu danyada per un risc cobert per la pòlissa, ha de seguir una sèrie de passos per declarar el sinistre i vetllar que Agroseguro realitzi la taxació.

BLOC_DES_14

Cal posar-se en contacte amb el prenedor de la pòlissa per tal de realitzar la declaració de sinistre. Els sinistres s’han de comunicar a Agroseguro en set dies, indicant la data real de collita per a cada una de les parcel·les i varietats i si s’han produït danys en quantitat.

Un cop Agroseguro hagi rebut la declaració del sinistre, té un termini màxim de dies (en funció del tipus de sinistre) per anar a fer una primera inspecció per verificar el sinistre i comprovar les dades que hi consten. Els pèrits fan una acta prèvia on indiquen les dades de la parcel·la i del sinistre i el dany màxim observat. Aquesta inspecció no és obligada en funció del cultiu assegurat i si el sinistre s’ha produït 30 dies abans de la collita. En alguna ocasió és preferible esperar l’evolució de la collita i fer directament la taxació definitiva.

En la taxació definitiva els pèrits d’Agroseguro avaluen els danys que finalment hi ha en cada parcel·la mitjançant un mostreig representatiu de la parcel·la aplicant les taules de les normes específiques de taxació. Agroseguro està obligat a fer-la abans de l’inici de la collita, sempre que s’hagi comunicat el sinistre en el termini establert i s’hagi indicat la data real de collita.

Cal signar sempre aquests documents de taxació de les visites realitzades al camp i el cas en que l’assegurat no s’avingui a la valoració que hagin fet els pèrits, cal signar com a no conforme i fer constar els motius del desacord. Si no se signen aquests documents no ens enviaran aquestes actes de la visita que han realitzat i els terminis s’escurcen molt per poder realitzar qualsevol acció posterior. En el cas d’haver-hi discrepàncies entre la valoració del pèrit i l’assegurat i un cop manifestada en l’acta aquesta no conformitat, en uns terminis determinats, Agroseguro i l’assegurat nomenaran cadascú el seu pèrit per fer una taxació contradictòria. En cas de persistir el desacord, ambdues parts nomenaran de manera consensuada un pèrit tercer. Si no s’aconsegueix consens en el nomenament d’aquest pèrit tercer, el jutge de primera instància farà aquest nomenament.

Però de manera general i per tots els cultius, sempre s’ha de tenir en compte que si els pèrits no han vingut i s’ha de començar la collita, és obligatori deixar mostres, que han de ser uniformes i representatives de la parcel·la i per a cada varietat. S’ha de deixar com a mínim un 5 % de la collita de la parcel·la sense cap manipulació posterior al sinistre. En el cas de no deixar les mostres correctament, Agroseguro no realitzarà la valoració dels danys i, per tant, aquest sinistre no serà indemnitzable. La manera de deixar les mostres varia en funció del cultiu sinistrat, per tant, és molt important posar-se en contacte amb el prenedor de l’assegurança per assessorar-se de com cal deixar correctament aquestes mostres.

Article publicat a La Terra núm. 409, del mes de Desembre 2014. Font: Elaboració pròpia.