Campanyes finalitzades

Devolució de l’Impost d’Hidrocarburs

tractors

A partir de l’1 d’abril  ja es pot sol·licitar la devolució parcial de les quotes de l’Impost d’Hidrocarburs suportades pel agricultors i ramaders durant l’any 2012.

Qui ho pot demanar?

Els agricultors i ramaders, tant si són persones físiques com jurídiques, que en el període indicat hagin tingut dret a l’ús de gasoil bonificat per a ús agrícola i que efectivament hagi estat utilitzat com a carburant a l’agricultura, incloent-hi l’horticultura, la ramaderia i la silvicultura i que, a més, compleixen els següents requisits:

Estar donats d’alta al cens d’obligats tributaris, i ho estaran si:

Estan donats d’alta a la divisió 0 (ramaderia independent) o als epígrafs 911 o 912 de les tarifes de l’I.A.E.

En cas de persones físiques, si han declarat rendiments d’activitats agràries en la seva renda.

En el cas de persones jurídiques, si han declarat bases imponibles corresponents a activitats agràries dins la declaració d’IVA.

De quin gasoil podem demanar devolució?

D’aquell gasoil “B” o agrícola, utilitzat en tasques agrícoles i utilitzats en motors com a carburant (entra tant el tractor, com el motor del reg, …,), durant l’any natural anterior al de la sol·licitud (any 2012).

Termini i forma de sol·licitud

Es pot sol·licitar durant tot l’any, no hi ha data límit.

La sol·licitud es farà per mitjans telemàtics i caldrà estar en possessió d’un certificat de signatura electrònica per tramitar-ho.

Es pot sol·licitar a partir de l’1 d’abril de 2013.

Cal accedir a la direcció electrònica www.agenciatributaria.es amb certificat d’usuari  i  ens demanaran les dades següents:

–  NIF

– Codi corresponent al mitjà utilitzat per a l’ús del gasoil com a carburant, d’acord amb els següents epígrafs:

  • 1.- Tractors
  • 2.- Maquinària agrícola diferent a la dels tractors
  • 3.- Motors fixes
  • 4.- Altres mitjans utilitzats

– Matrícula dels vehicles que han efectuat el consum de gasoil.

– Tipus o número de fabricació de la maquinària o artefacte amb el que s’ha efectuat el consum de gasoil bonificat.

– Per cada subministrament o conjunt de subministraments agrupats en un mateix document: número de factura, data, Codi d’Identificació del Minorista (CIM), volum de litres de gasoil bonificat adquirit i import.

– Identificació de l’entitat financera i el codi de la compte corrent (c.c.c) a la que s’hagin d’efectuar les transferències de les devolucions.

Obligacions dels beneficiaris de la devolució

Els beneficiaris han de tenir les factures acreditatives de cada un dels subministraments que incloguin en la corresponent sol·licitud de devolució. Aquestes factures s’hauran de guardar durant els 4 anys següents a la seva justificació en la sol·licitud.