Actualitat

Devolució dels tributs per baixes maternitat/paternitat

Recentment una sentència del Tribunal Suprem va declarar que les prestacions per maternitat/paternitat estan exemptes de tributació en concepte d’IRPF, i per tant es pot reclamar a hisenda la devolució dels diners deixats de percebre en concepte de IRPF.

Fins al moment, només han obert la possibilitat de sol·licitar-ho per als exercicis 2014 i 2015. Es preveu que a partir del mes de gener, obriran les sol·licituds per als exercicis 2016 i 2017.

Actualment ja està disponible a la web d’hisenda, el procediment abreujat per sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts del IRPF per les prestacions de maternitat/paternitat.