Actualitat

Els drets dels socis en les societats de capital

  • Els drets dels socis d’una societat mercantil es classifiquen segons si són de caràcter patrimonial o políticoadministratiu.

El 3 de juliol del 2010 es va publicar al BOE el Reial Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (d’ara endavant LSC). Aquesta norma va unificar les antigues lleis de societats anònimes i societats de responsabilitat limitades i, entre d’altres aspectes, regula i estableix quins són els drets dels socis que formen part d’una societat mercantil, que poden dividir-se en dos grans grups: els drets de caràcter patrimonial i els drets de caràcter polític o administratiu.

Dret al dividend • Del grup de drets patrimonials en destaca el dret a participar en els guanys patrimonials que tingui la societat de la qual es forma part. Està regulat en els articles 93. a) i 275.1 de l’LSC, i no és altra cosa que el dret al dividend. Tot i que ens trobem en seu de societats mercantils –amb ànim de lucre—, cal tenir en compte que aquest dret no és absolut, ja que la legislació obliga a destinar una part del dividend a dotar les reserves legals de la societat, fet que significa que no es pot repartir tot el guany entre els socis. Aquest repartiment, habitualment, s’acorda a la mateixa Junta General en la qual s’aproven els comptes anuals i es realitza en proporció a les respectives quotes de participació que ostenta cada soci.

Dret de separació • És rellevant destacar que l’article 348.bis de l’LSC, tot i que la seva aplicació es troba suspesa fins al 31 de desembre del 2016, recull que a partir del cinquè exercici des de la inscripció de la societat al Registre Mercantil, el soci que hagués votat a favor de la distribució dels beneficis socials tindrà dret de separació en cas que la Junta General no acordés la distribució com a dividend d’almenys un terç dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social obtinguts durant l’exercici anterior, que siguin legalment repartibles. Aquest precepte suposarà un mecanisme de protecció eficaç per als socis minoritaris que, enfront de la decisió dels majoritaris de no repartir dividends en els termes esmentats anteriorment, podran exercir el dret de separació davant de la societat i exigir-li la compra de la seva participació.

Dret d’informació • Destaca en el grup dels drets de caràcter polític o administratiu, i està regulat pels articles 196 i 197 de l’LSC. El dret d’informació habilita el soci a demanar informació abans de la celebració de qualsevol Junta General, així com a sol·licitar informes i aclariments durant la celebració d’aquesta. A més, el soci també té dret a examinar el llibre de registre de socis, la comptabilitat de la societat, i també té dret a votar. L’article 197 bis de l’LSC recull el principi general que els assumptes que constitueixen l’ordre del dia s’han de votar separadament.

Per acabar, juntament a aquests drets, hi trobem el dret a impugnar els acords socials, el dret a obtenir còpia dels acords socials, el dret d’assistència i el dret de representació.

Article publicat a La Terra núm. 431, del mes de desembre 2016. Font: Elaboració pròpia.