Actualitat

El retracte de confrontants

El retracte està regulat pel Codi Civil i, en el cas de les explotacions prioritàries, també per la Llei de modernització.

El Codi civil català regula els drets de preferència adquisitiva de l’arrendatari, i estableix que aquest té el dret de tanteig i retracte de la finca arrendada en cas d’alienació, amb dues excepcions: que l’alienació es faci a favor del copropietari de la finca o del seu cònjuge, convivent en parella estable, ascendents, descendents o parents consanguinis o per adopció fins al segon grau, o que la finca no tingui la qualificació de rústica. El dret de tanteig i retracte de l’arrendatari és preferent al retracte legal dels confrontants i no s’hi pot renunciar anticipadament.

En el cas de transmissió d’una finca només arrendada en part o a diferents arrendataris, el dret de l’arrendatari es limita a la part de la finca que té arrendada, llevat que l’altre arrendatari no exerceixi aquest dret, supòsit en el qual el dret de l’altre arrendatari s’estén a tota la finca.

Els arrendataris o propietaris de finques confrontants, si exerceixen el dret de tanteig i retracte, estan obligats a destinar la finca adquirida a activitats agrícoles, ramaderes o forestals durant un període mínim de cinc anys.

NOTIFICACIÓ DE LA VOLUNTAT DE VENDRE • En el dret de tanteig, el propietari ha de notificar fefaentment a l’arrendatari la voluntat d’alienar la finca i l’arrendatari podrà exercir el dret de tanteig en els dos mesos següents a la notificació, per mitjà del pagament o la consignació notarial del preu o valor.
En el dret de retracte, l’arrendatari, si el propietari no li notifica la voluntat d’alienar, i la transmet a un tercer abans de dos mesos, o ho fa per un preu o unes condicions substancials diferents de les comunicades, podrà exercir el retracte en els dos mesos següents al moment en què tingui coneixement de l’alienació, o al moment de la inscripció d’aquesta en el Registre de la Propietat, si s’ha produït abans.

EL CAS D’EXPLOTACIÓ PRIORITÀRIA… • El retracte de confrontants d’explotacions prioritàries està regulat per la Llei 19/1995 de modernització d’explotacions agràries. L’article 27 estableix: “Tindran el dret de retracte els propietaris de finques confrontants que siguin titulars d’explotacions prioritàries, quan es tracti de la venda d’una finca rústica de superfície inferior al doble de la unitat mínima de cultiu”.

A més, entre d’altres supòsits, s’exigeix: que s’hagi procedit a la venda de la finca a un tercer no confrontant, que la superfície que es vol adquirir sigui inferior al doble de la unitat mínima de cultiu, que s’interposi la demanda en el termini d’un any des de la inscripció de la venda en el Registre de la Propietat, o en el de 60 dies des de la notificació fefaent, que es consigni al jutjat el preu de la venda, o el compromís de mantenir la propietat de les finques i amb el cultiu directe durant almenys 6 anys.

Si fossin diferents confrontants d’explotacions prioritàries, es concedeix preferència a l’amo de la finca que amb l’exercici del dret de retracte iguali o superi la superfície d’una unitat mínima de cultiu; en segon lloc, a l’amo de la finca de menor cabuda; i en tercer lloc, a l’amo de la finca de major superfície.

Article publicat a La Terra núm. 454, del mes d’abril de 2019. Font: Elaboració pròpia.